မက္သဒစ္တရားေဟာဆရာ ဂစ္ဟာဒင္သည္ သူ႔သားငယ္ေလးအေပၚ ႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ျဖင္႔ နာမည္ေက်ာ္တရားေဟာဆရာ ဂၽြန္ဝစၥလီ၏အမည္ျဖင္႔မွည့္ေခၚ ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာမွာ ဂၽြန္ဝစၥလီဟာဒင္သည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားေသာ
သူ႔အမည္ထက္ အျခားေသာဘဝလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။ လူ ၄၂ ဦးကို သတ္ဖူးသည္ ဟု ေႂကြးေၾကာ္လ်က္ ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း အေမရိကန္ အေနာက္ပိုင္းေဒသ၌ နာမည္ဆိုးျဖင္႔ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေသနတ္သမား၊ ရာဇဝတ္သား ျဖစ္သြားသည္။

ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ သမၼာက်မ္းစာ၌ အမည္နာမသည္ ထူးျခားေသာအဓိပၸာယ္ ေဆာင္သည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ဖြားျမင္ျခင္းကို ေၾကညာလ်က္ ေကာင္းကင္တမန္က မာရိ၏သားအား ‘‘မိမိလူတို႔ကိုိ အျပစ္မွကယ္ခၽြတ္မည့္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေယ႐ႈဟူေသာ အမည္ျဖင္႔ မွည့္ေခၚရမည္’’ ဟု (မ ၁း၂၁) ေယာသပ္ကို မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္။ ေယ႐ႈ၏အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည့္ ‘‘ေယေဟာဝါကယ္တင္သည္’’ ဟူသည့္ နာမသည္ အျပစ္မွ ကယ္တင္မည့္ တာဝန္၊ အမႈေတာ္ကို အတည္ျပဳေပးသည္။

ဂၽြန္ဝစၥလီဟာဒင္ကဲ႔သို႔ မဟုတ္ဘဲ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏နာမႏွင္႔အညီ တိက် စံုလင္စြာ ဘဝ႐ွင္သန္ခဲ႔သည္။ သခင္၏အေသခံျခင္းႏွင္႔ ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင္႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈေတာ္ကို ၿပီးစီးေစခဲ႔သည္။ ‘‘ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို သင္တုိ႔သည္ ယံုမည္အေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ယံု၍ နာမေတာ္အားျဖင္႔ အသက္ကိုရမည္အေၾကာင္း ဤမွ်ေလာက္ေရးထားလ်က္႐ွိသည္’’ (ေယာ ၂၀း၃၁) ဟု အသက္ကိုေပးေသာ သခင္ေယ႐ႈ၏နာမေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို ႐ွင္ေယာဟန္က အတည္ျပဳေရးသားခဲ႔သည္။ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ တြင္လည္း ‘‘ထိုသခင္၏နာမေတာ္မွတစ္ပါး ငါတုိ႔ကိုကယ္တင္ႏိုင္ေသာနာမ တစ္စံုတစ္ခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္ လူတို႔တြင္ မေပၚမ႐ွိ’’ (၄း၁၂) ဟု ထိုသခင္ကို ယံုၾကည္ရန္ လူအေပါင္းတုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚေနသည္။

အတုမဲ႔ အႏိႈင္းမဲ႔ေသာ သခင္ေယ႐ႈ၏နာမေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္႔ ေခၚသူတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ေပးသနားသည့္ အျပစ္ခြင္႔လႊတ္ျခင္းႏွင္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို ခံစား ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ထုိနာမေတာ္ကို သင္ေခၚၿပီးပါၿပီလား။ BILL CROWDER