က်မ္းစာေက်ာင္း အစီအစဥ္တစ္ခု၌ ကေလးမ်ားကို မုန္႔ေဝေသာအခါ မုန္႔ကို အငမ္းမရ စားေနသည့္ကေလးတစ္ဦးကို ကၽြန္မတို႔ သတိျပဳမိသည္။ သူ႔မုန္႔ကုန္ေသာအခါ စားပြဲေပၚ၌ အျခားကေလးမ်ား စားၿပီးသား အႂကြင္းအက်န္မ်ားကို သူဆက္စားျပန္သည္။ ကၽြန္မ သူ႔ကို ေပါက္ေပါက္တစ္ထုပ္ထပ္ေပးၿပီးေသာ္လည္း သူစား၍ မဝေသးပါ။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင္႔ ဤကေလးသည္ အဘယ္ေၾကာင္႔
ဤကဲ႔သို႔ အလြန္ဆာေလာင္ေနသနည္း ဟု စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသည္။

စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္လာလွ်င္ ကၽြန္မတို႔ သည္လည္း ထိုကေလးကဲ႔သို႔ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ကၽြန္မ ေတြးမိသည္။ ႏွလံုးသားနက္႐ိႈင္းရာမွ ေတာင္႔တမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ကၽြန္မတို႔ နည္းလမ္းမ်ား ႐ွာၾကံတတ္ၿပီး မိမိကို အမွန္အျပည့္အဝ ေက်နပ္ေစမည့္အရာကို ဘယ္ေသာအခါမွ် ႐ွာမေတြ႔ပါ။

ပေရာဖက္ေဟ႐ွာယက ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ေနသူမ်ားအား ‘‘လာၾက၊ ဝယ္၍ စားေသာက္ၾက’’ ဟု (ေဟ႐ွာ ၅၅း၁) ဖိတ္ေခၚသည္။ ၿပီးမွ ‘‘အစာမဟုတ္ေသာအရာ အဖို႔ သင္တုိ႔ေငြကိုလည္းေကာင္း၊ အမြတ္မေျပႏိုင္ေသာအရာအဖို႔ သင္တို႔ဥစၥာကို လည္းေကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင္႔ကုန္ေစၾကသနည္း’’ (း၂) ဟု ေမးခြန္း ထုတ္လိုက္သည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆာေလာင္ျခင္းထက္မကေသာအရာကို ပေရာဖက္ေဟ႐ွာယ ရည္ညႊန္း ေျပာဆို ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္မတို႔၏စိတ္ႏွင္႔ဝိညာဥ္ပိုင္း ဆာေလာင္မႈ မ်ားကို သူ၏တည္႐ွိျခင္း မ်က္ေမွာက္ေတာ္အားျဖင္႔ ေက်နပ္ျပည့္ဝေစႏိုင္ပါသည္။ အပိုဒ္ငယ္ ၃ ႐ွိ ‘‘ထာဝရပဋိညာဥ္’’သည္ (၂ ရာ ၇း၈-၁၆) မွ ဒါဝိဒ္ႏွင္႔ျပဳသည့္ ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ျဖစ္သည္။ ဒါဝိဒ္မင္း၏မ်ိဳး႐ိုးမွ ကယ္တင္႐ွင္ေပၚထြန္းၿပီး လူတုိ႔ကို ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ျပန္ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေယာ ၆း၃၅ ႏွင္႔ ၇း၃၇ တြင္ ေဟ႐ွာယ၏ဖိတ္ေခၚခ်က္အတိုင္း သခင္ေယ႐ႈက ကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚလ်က္ သူ႔ကိုယ္သူ ေဟ႐ွာယႏွင္႔ အျခားပေရာဖက္မ်ား ႀကိဳတင္ေဟာေျပာထားသည့္ ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ထပ္တူျပဳထားသည္။

ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနပါသလား။ သူ၏ေ႐ွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔လာၿပီး ေမြ႕ေလ်ာ္ ေက်နပ္ရန္ ျဖည့္ဆည္းရန္ ဘုရားသခင္ ဖိတ္ေခၚေနပါသည္။ LINDA WASHINGTON