ကြ်န္ေတာ္တို႔ဇနီးေမာင္နွံ ကေလးမရမီက သီခ်င္းဆိုုျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကၽြန္ေတာ့္ကို မေျပာျပခဲ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ကေလးမ်ားမွာ ၆ ႏွစ္၊ ၈ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးေယာက္လံုးသည္ ညေစာေစာမအိပ္တတ္၊ ညတိုင္း ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဇနီးသည္တို႔သည္ ကေလးမ်ားကိုု အလွည့္က် သိပ္ရင္း ကေလးမ်ား ျမန္ျမန္အိပ္ေပ်ာ္ပါေစဟု ဆုုေတာင္းမိသည္။ နာရီေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ကေလးသိပ္ခဲ့ရၿပီး ကေလးအျမန္အိပ္ေပ်ာ္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ညအိပ္ရာ၀င္ ေတးေပါင္းမ်ားစြာကိုုလည္း ညည္းဆိုုခဲ့သည္။ တစ္ညၿပီးတစ္ည ကေလးသိပ္ရင္း ထူးျခား အံ့ၾသစရာ အျဖစ္တစ္ခုုျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ တစ္ခါမွ် မထင္မွတ္ခဲ့ဖူးေသာ ကေလးမ်ားအေပၚ ကၽြန္ေတာ္၏ ျမတ္ႏိုးမႈႏွင့္ ႏွစ္သက္မႈမ်ား တိုးလာျခင္းပါ။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္လည္း ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ အဘသည္လည္း သူ႔သားသမီးမ်ားကိုု သီခ်င္းဆိုေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္က်မ္းပိုဒ္ ပါ႐ွိေၾကာင္း သင္သိပါသလား။ ကြ်န္ေတာ့္သားသမီးမ်ားကိုု သီခ်င္းျဖင့္ သိပ္သကဲ့သို႔ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဘသည္ သူ႔သားသမီးမ်ားကို သီခ်င္းဆို ေပးေၾကာင္း ပေရာဖက္ ေဇဖနိက သ႐ုပ္ျပ ေရးသားထား သည္။ ‘‘သင္၌ အားရ၍ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ က်ိန္းဝပ္၍ သီခ်င္းဆိုုျခင္းႏွင့္တကြ သင္၌ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္” (၃း၁၇)။

ေဇဖနိအနာဂတၱိက်မ္းတြင္ ဘုရားရွင္ကို ျငင္းပယ္ သူမ်ားကိုု စီရင္မည့္အခ်ိန္ ေရာက္လာမည့္အေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္
ထိုမွာတင္ မၿပီးပါ။ ေဇဖနိအနာဂတၱိက်မ္းသည္ ဒဏ္စီရင္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားျခင္း မဟုုတ္ဘဲ ဘုရားရွင္သည္ လူသားမ်ား၏နာက်င္ခံစားရမႈေဝဒနာမွ ကယ္တင္မည္သာမက (း၁၉-၂၀) ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အားရေက်နပ္လ်က္ သီခ်င္းဆိုုျခင္းႏွင့္တကြ သင္၌ ဝမ္းေျမာက္ေတာ္မူ လိမ့္မည္ဟုု အဆံုးသတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္ (း၁၇)။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘုုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ေရြးႏုတ္ၿပီး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ေပးေသာ တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္သည္သာမက ကြ်ႏုု္ပ္တို႔ကို ညင္သာ ႏူးညံ့စြာျဖင့္ ေမတၱာေတးမ်ား သီဆိုုျပေသာအရွင္ျဖစ္သည္ (း၁၇)။ ADAM HOLZ