အာဖရိကန္ဘာသာျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာကို ဘာသာျပန္ၿပီး ဆက္ကပ္အပ္ႏွံသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေဒသခံနယ္ေျမအႀကီးအကဲဲက သူ၏ကိုယ္ပိုင္က်မ္းစာအုပ္ေလးျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏုိးစြာျဖင့္ သူသည္ က်မ္းစာအုပ္ကို ေလထဲ ေျမာက္ကာ “အခု ဘုရားသခင္ဟာ ငါတို႔ဘာသာစကားကို နားလည္ေၾကာင္း ငါတို႔သိၿပီ။ ငါတို႔ရဲ႕ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကို ဖတ္လို႔ ရၿပီ” လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေျပာဆိုသည္။

မည္သည့္ဘာသာစကားျဖစ္ေစ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ အဘ နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိ၏ အတြင္းႏွလံုးသား ခံစားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲလွသည္ဟုထင္မိတတ္သည္။ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုက မည္သို႔ပင္ ခံစားေနရလင့္ကစား ဆုေတာင္းၾကရန္ တိုက္တြန္းအားေပး သည္။ ရွင္ေပါလုက ေလာက၏ေ၀ဒနာႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္နာက်င္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို “ဤေလာကတစ္ႏိုင္ငံလုံးသည္ ယခုတိုင္ေအာင္ တညီတၫြတ္တည္း ညည္းတြား၍ ဆင္းရဲျခင္းေဝဒနာကို ခံရသည္ဟု ငါတို႔သိၾက၏” (ေရာမ ၈း၂၂) ဟုဆိုကာ၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား အလုပ္ လုပ္ေနေၾကာင္း ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုမွတပါး ငါတို႔မတတ္ႏိုင္ေသာအရာမွာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ မစေတာ္မူ ၏။ ငါတို႔သည္ ဆုေတာင္းသင့္သည္အတိုင္း အဘယ္ဆုကို ေတာင္းရမည္ဟု မသိၾက။ သို႔ရာတြင္ ငါတို႔ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကို ႏႈတ္ႁမြက္ႏုိင္ေသာ ညည္းတြားျခင္းအားျဖင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေစာင့္မေတာ္မူ၏’’ (း၂၆)။

ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို အတြင္းက်က်သိသည္။ မိမိ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ႏွလံုးသားဘာသာစကားႏွင့္ ႏႈတ္မွေျပာမထြက္ေသာစကားမ်ားကို သိေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးအၾကားတြင္ ကူညီေပးေနသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား သားေတာ္၏ပံုသဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္ တစ္ညီတည္း ျဖစ္ေစရန္ျပဳျပင္ေပး ေနသည္ (း၂၉)။

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဘဘုရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘာသာစကားကို နားလည္ၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို စကားေျပာေနသည္။ မိမိ၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား အားနည္းသည္၊ တိုလြန္းသည္ဟုထင္မိခ်ိန္တြင္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္ ဘုရားထံ ၾကား၀င္ေတာင္းေလွ်ာက္မႈ ျပဳေပးေနပါသည္။ သူထံသို႔ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ စကားေျပာရန္ ဘုရားရွင္ ေစာင့္စားေနသည္။ LAWRENCE DARMINI