အမ်ိဳးသား ၂ ဦးသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုမႈျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ၾကာမွ် စစ္ေဆးခံရၿပီး ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္က်ခံရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ သူတို႔အေပၚ ထားရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို သိခဲ့ရၿပီး အသက္တာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ေသနတ္ပစ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္လာေသာအခါ သူတို႔ကို သတ္မည့္ သူမ်ားေရွ႕တြင္ ပတၳနာေတာ္ကို ဆုေတာင္းရြတ္ဆိုကာ“Amazing Grace” သီခ်င္းကို သီဆိုၾကသည္။ ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ထံမွလာေသာ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ သူတို႔သည္ ေသျခင္းတရားကို အံ့ဖြယ္ခြန္အားျဖင့္ ရင္ဆိုင္သြားခဲ့သည္။

ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈျပခဲ့ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းစံနမူနာ အတိုင္း သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူအေသသတ္ျခင္းခံရမည့္အခ်ိန္ နီးကပ္လာစဥ္ ထိုညတြင္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေန၌ သီခ်င္းဆိုႏိုင္ျခင္း သည္ အံ့ၾသစရာျဖစ္ေသာ္လည္း ပို၍အံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္အရာမွာ သူခ်ီးမြမ္းသီဆို ခဲ့သည့္ သီခ်င္းျဖစ္္သည္။ ထိုညတြင္ သခင္ေယရႈႏွင့္တပည့္ေတာ္မ်ားသည္္ Hallel ဟုေခၚသည့္ ဆာလံသီခ်င္း႐ွည္ကို ဆိုၿပီးေနာက္ (ဆာလံ ၁၁၃-၁၁၈) ပသခါပြဲကို စားခဲ့ သည္။ ေသျခင္းကို ရင္ဆိုင္ေတာ့ရမည့္အတြက္ ထိုညတြင္ သခင္ေယရႈသည္ သူ႔ကို ဝိုင္းေသာ ေသျခင္းႀကိဳးအေၾကာင္းကို သီဆိုသည္ (ဆာ ၁၁၆း၃)။ သို႔ေသာ္ ဘုရားရွင္၏ သစၥာတည္ေသာ ေမတၱာေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း၍ (ဆာ ၁၁၇း၂)၊ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္သည္(ဆာ၁၁၈း၁၄)။ ထိုဆာလံသီခ်င္းမ်ားသည္ ကားတိုင္ေပၚ အသတ္မခံရမီညတြင္ သခင္ေယ႐ႈကို သက္သာရာျဖစ္ေစခဲ့မည္မွာ ဧကန္အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဘုရား႐ွင္အေပၚ၌ ထားရွိေသာ သခင္ေယ႐ႈ၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ႀကီးမားလွ သည္။ သူ႔မခံသင့္ေသာ ေသျခင္းတရား – သူ၏ေသျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရန္ နီးကပ္လာသည္ တြင္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈ အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း မည္သည့္အရာကိုမဆို ရင္ဆိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ AMY PETERSON