ကၽြန္မငယ္္စဥ္က ကၽြန္မတို႔၏ေဒသခံစာၾကည့္တိုက္ေလးသို႔သြား၍ စာဖတ္ရသည္ကိုႏွစ္သက္ပါသည္။ တစ္ေန႔တြင္ လူလတ္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စာအုပ္မ်ားတင္ထား သည့္ စာအုပ္စင္ကိုၾကည့္ၿပီး ထိုစာအုပ္အားလံုးကို အကုန္အစင္ ဖတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထင္မိသည္။ မိမိ၏စိတ္ထက္သန္လြန္းအားႀကီးမႈေၾကာင့္ စင္ေပၚသို႔ စာအုပ္အသစ္မ်ားကို မွန္မွန္ထပ္၍ျဖည့္ေပးေနေၾကာင္း အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ကို သတိလက္လြတ္ျဖစ္သြားသည္။ စာဖတ္ရန္ ကၽြန္မမည္မွ်ပင္ စိတ္အား ထက္သန္ေစကာမူ စာအုပ္မ်ား မ်ားလြန္းသျဖင့္ ဖတ္၍ကုန္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

စာအုပ္စင္တြင္ စာအုပ္အသစ္မ်ား အျမဲအျပည့္ရွိ သည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေယာဟန္သည္ သားေရ ပုရပိုက္မ်ား ေပၚတြင္ ဓမၼသစ္က်မ္း ၅ ေစာင္ျဖစ္သည့္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္၊ ၁ ေယာ၊ ၂ ေယာ၊ ၃ ေယာ ႏွင္႔႔ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတို႔ကို လက္ေရးျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္ျဖစ္ရာ၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စာအုပ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာက သူ႔အတြက္ အလြန္အံ႔ၾသစရာျဖစ္မည္္။

သခင္ေယ႐ႈ၏သက္ေတာ္စဥ္ႏွင့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ခရစ္ယာန္မ်ား သိရွိေအာင္ ရွင္ေယာဟန္က သူကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကို သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏လႈံံ႕ေဆာ္မႈျဖင့္ ထိုက်မ္းစာမ်ားကို ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ (၁ေယာ ၁း၁-၄)။ ရွင္ေယာဟန္ေရးသားခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈ ေလာက၌ အမႈေဆာင္စဥ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ၊ သြန္သင္ခဲ့ေသာအရာ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ သခင္ေယ႐ႈ၏အေၾကာင္းကို အကုန္အစင္
ေရးသားရမည္ ဆုိပါက ေယာဟန္ ၂၁း၂၅ တြင္ ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ “ထိုအမႈအရာရွိသမွ် တို႔ကို အသီးအျခားေရးထားလွ်င္ ေျမႀကီးမဆံ႔ႏိုင္ေအာင္ က်မ္းစာမ်ားျပားလိမ့္မည္”။

ရွင္ေယာဟန္ဆိုခဲ့သည့္အရာသည္ ယေန႔ထိတိုင္ မွန္ကန္လ်က္ရွိ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပေသာစာအုပ္မ်ား မည္မွ်ပင္ မ်ားျပားေစကာမူ သခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ဂုဏ္ေတာ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္က်ဴးေသာစာအုပ္မ်ားကို ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္စာၾကည့္တိုက္တြင္မွ် ရွာ၍မေတြ႔ႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳႏုိင္ေသာ အရာမွာ ထာဝရဘုရား၏က႐ုဏာေတာ္ကို အစဥ္အျမဲ သီခ်င္းဆို၍ ကိုယ္ေတာ္၏ သစၥာတရားကို လူမ်ိဳးအဆက္ဆက္တို႔အား ႁမြက္ဆိုရန္္ျဖစ္သည္(ဆာ ၈၉း၁)။ LISA SAMRA