ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေတာင္းခံမႈမ်ား ျမင့္မားေနျခင္းသည္ အထူးအဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကယ္႐ုိလိုင္းနားျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ ကီရန္ဟီလီ လက္ခံရရွိသည့္ ေရခြန္ေတာင္းခံလႊာကို သင္ေတြ႔လွ်င္ သင့္ႏွလံုးရပ္တန္႔သြားလိမ့္မည္။ ထုိေငြေတာင္းလႊာတြင္ ေဒၚလာေငြသန္း ၁၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤမွ်ေလာက္ မ်ားျပားေသာေရကို သံုးစြဲထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ဟီလီ ယံုၾကည္သျဖင့္ “အဲဒီေငြကိုအရစ္က် ေပးလို႔ရမလား” ဟုသေရာ္ေတာ္ေတာ္ ခနဲ႔တဲ႔တဲ႔ျပန္ေျပာလိုက္သည္။

ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ အေႂကြးတင္ေနျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာဝန္ထုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ ေၾကာင့္ သယ္ပိုးေနရသည့္ တိုင္းတာ၍ မရႏိုင္ေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွင့္ ႏႈိင္းစာ၍ရပါသည္။ အျပစ္၏အက်ိဳးဆက္ ေၾကာင့္ ယခုအထိပင္ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းစြာ ခံစားရလ်က္ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်ေနၿပီျဖစ္သည္။ အကယ္စင္စစ္ ဤဝန္ထုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မထမ္းႏိုင္ေသာ၀န္ထုပ္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုမႏိုင္၀န္ကိုထမ္းရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အစီအစဥ္ စိုးစဥ္းမွ် မရွိခဲ့ပါ။ ထာဝရဘုရားသခင္၏သားေတာ္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္သူ သခင္ေယ႐ႈသာ ထိုေလးေသာ၀န္ႏွင့္ အျပစ္၏ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ စီရင္ခ်က္ ကို သယ္ပိုးႏိုင္သူျဖစ္သည္ (၁ ေပ ၂း၂၄) ဟု ႐ွင္ေပတ႐ုက သတိေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အမွားမ်ားကို သူ႔အေပၚက်ေရာက္ေစၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ဝန္ထုပ္ကို ထမ္းရြက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံထိုက္သည့္ ခံစားရမည့္ စီရင္ခ်က္မွ ကင္းလႊတ္ခြင့္ရခဲ့သည္။

ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းႏွင့္ အျပစ္၏ေျခာက္လွန္႔မႈေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ရမည့္အစား “ပူပန္ေသာကကင္းေဝးေသာ အသက္တာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လက္ကမ္းေပးျခင္း”(၁း၁၈) ျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္မႈႏွင္႔လည္းေကာင္း ျပည့္ဝေသာ အသက္တာသစ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ၾကည္ႏူးႏွစ္သက္စြာ ခံစားႏိုင္ၾကပါသည္ (း၂၂-၂၃)။ MARVIN WILLIAMS