မက္စီကို ပင္လယ္ေကြ႕၌ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔ ေရကူးေပ်ာ္ျမဴးေနၾကစဥ္ ကိတ္လင္း တစ္ေယာက္ ငါးမန္းႏွင္႔ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရၿပီး ငါးမန္းက သူ႔ေျခကိုခဲကာ သူ႔တစ္ကိုယ္လံုးကို ဆြဲခ်သည္။ ကိတ္လင္းကလည္း ငါးမန္း၏ႏွာေခါင္းကို ထုကာ ျပန္တိုက္ခိုက္သည္။ ထိုအခါ အသားစားငါးႀကီးမွာ ကိတ္လင္းကို လြတ္ၿပီး အ႐ံႈးႏွင္႔ အေဝးသို႔ ကူးခတ္ ထြက္သြားသည္။ ငါးမန္းကိုက္ခဲထားသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ႐ွိခဲ႔ၿပီး အခ်က္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ခ်ဳပ္ခဲ႔ရလည္း ငါးမန္းႀကီးသည္ ကိတ္လင္းကို မခ်ဳပ္မခဲထားႏိုင္ခဲ႔ပါ။

ထိုအျဖစ္က သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းကို ေခ်မႈန္းလ်က္ သူ၏ေနာက္ေတာ္လိုက္ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္ယူသည့္ ေသျခင္း၏တန္ခိုးကို အဆံုးသတ္ ပစ္ခဲ႔ျခင္းကို သတိရေစသည္။ ႐ွင္ေပတ႐ု၏ အဆိုအရ သခင္ ေယ႐ႈကို ေသျခင္းေဝဒနာသည္ အစဥ္ခ်ည္ေႏွာင္ခ်ဳပ္ကိုင္ ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ (တ ၂း၂၄)။

ဤစကားကို ေယ႐ု႐ွလင္႐ွိ လူေပါင္းတုိ႔အား ႐ွင္ေပတ႐ု မိန္႔ၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလူအမ်ားစုသည္ သခင္ေယ႐ႈကို လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ ႐ိုက္ထားပါဟု ေအာ္ဟစ္ခဲ႔သူမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္ (မ ၂၇း၂၂)။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေရာမစစ္သားမ်ားက သခင္ေယ႐ႈကို လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ ႐ိုက္ၿပီး၊ ကိုယ္ေတာ္အမွန္တကယ္ေသဆံုးေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီး သည့္တိုင္ ကားတိုင္၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားခဲ႔သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏အေလာင္းေတာ္ကို ဂူ၌ ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး သံုးရက္အၾကာတြင္ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစခဲ႔သည္။ သခင္ထေျမာက္ၿပီးေနာက္ ေပတ႐ုႏွင္႔၊ အျခားတပည့္ေတာ္တို႔ႏွင္႔ သခင္ေတြ႕ဆံု စားေသာက္ ခဲ႔သည္။ ၿပီးေနာက္ ရက္ေလးဆယ္ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ သခင္ေကာင္းကင္သို႔ တက္ႂကြသြားသည္ကို သူတို႔ျမင္ေတြ႕ခဲ႔ရသည္ (တ ၁း၉)။

သခင္ေယ႐ႈ၏ေလာကီအသက္တာသည္ ႐ုပ္ပိုင္းနာက်င္ေဝဒနာ ခံစားရလ်က္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေသေလာက္ေအာင္ အလြန္ညိႇဳးငယ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ ေသျခင္းကို ေခ်မႈန္းေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေသျခင္း (သို႔)
အျခားမည္သည့္ ႐ုန္းကန္ရမႈျဖစ္ပါေစ၊ ထိုဖိစီးမႈမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ထာဝရခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဖမ္းထားႏိုင္ေသာ အစြမ္းမ႐ွိပါ။ တစ္ေန႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္သူအားလံုး ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ထာဝရအသက္ႏွင္႔ျပည့္ဝစံုလင္မႈကို ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအနာဂတ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းျဖင္႔ ယေန႔တြင္ လြတ္ေျမာက္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐ွာေဖြေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ မစလိမ္႔မည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT