တစ္ခါက အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ေခြးခိုးမႈျဖင္႔ တရားစြဲခဲ႔ဖူးသည္။ အမ်ိဳးသမီးက ေခြးသည္သူ၏ေခြးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခြးကို သူမည္သည့္ေနရာမွာ ဝယ္ခဲ႔ေၾကာင္း တရားသူႀကီးကို ေျပာလ်က္ ေခ်ပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေခြးကို လႊတ္ေပးလိုက္သည့္အခါတြင္ ပိုင္႐ွင္အစစ္အမွန္ေပၚသြားသည္။ ေခြးေလးသည္ အၿမီးေဝွ႔ယမ္းၿပီး သခင္ျဖစ္သူအမ်ိဳးသားထံသို႔ ခ်က္ျခင္း ေျပးသြားေတာ႔သည္။

ဣသေရလ႐ွင္ဘုရင္ျဖစ္သည့္ ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီး သည္လည္း အလားတူျပႆနာမ်ိဳးကို ေျဖ႐ွင္းေပးခဲ႔ဖူးသည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို လုေနသျဖင့္ မည္သူက မိခင္အစစ္ျဖစ္သည္ကို စီရင္ေပးရသည့္အမႈ ျဖစ္သည္။ မိခင္ႏွစ္ဦး၏အေခ်အတင္ ျငင္းခုန္ေျပာဆိုမႈအၿပီး ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီးက ကေလးငယ္ကို ဓားျဖင္႔ အလယ္မွ ထက္ဝက္ျခမ္းရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ ထိုအခါ မိခင္အရင္း ျဖစ္သူက သားငယ္၏အသက္ကို ကာကြယ္ရန္ သူငယ္ကို ဓားႏွင္႔မပိုင္းရန္ မင္းႀကီးကို ေတာင္းပန္ခဲ႔သည္ (၃ ရာ ၃း၂၆)။ ထိုအခါ ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီးက သူမလက္ထဲသုိ႔ သားငယ္ကို ေပးအပ္လိုက္ေတာ႔သည္။

တရားမွ်တမႈႏွင္႔ မမွ်တမႈ၊ အေကာင္းႏွင္႔အဆိုးကို ေဝဖန္ပုိင္းျခားရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဉာဏ္ပညာကို လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သာ ဉာဏ္ပညာကို အမွန္တကယ္ အေလးထားသည္ဆိုလွ်င္ ေ႐ွာလမုန္မင္းႀကီး ဘုရားသခင္ထံမွ ခ်င္႔ခ်ိန္ႏိုင္စြမ္း႐ွိသည့္ ႏွလံုးသားကို ေတာင္းခံသည္နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ေတာင္းႏိုင္ပါသည္ (၃ ရာ ၃း၉)။ ထိုအခါ ပညာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လိုအပ္မႈႏွင္႔ လိုခ်င္တပ္မက္မႈကို ခ်ိန္ဆတတ္ေအာင္ ခ်င္႔ခ်ိန္ေပးလိမ္႔မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အသေရႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ရန္ အလုိ႔ငွာ ေရတိုအက်ိဳးႏွင္႔ ေရရွည္အက်ိဳး၊ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ထာဝရ အက်ိဳးကို ခ်ိန္ဆတတ္ေအာင္ ကူညီေပးလိမ္႔မည္။

ဘုရားသခင္သည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ပညာ႐ွိတရားသူႀကီးျဖစ္သည္သာမက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုလည္း ‘‘အထက္မွလာေသာ ဉာဏ္ပညာ’’ (ယာ ၁း၅) အေျမာက္အျမားကို ေပးလိုသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးအတိုင္ပင္ခံလည္းျဖစ္ေပသည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT