၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ေကာလင္းသည္ မဟုတ္မမွန္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို တင္ျပခဲ႔ရာ၊ ရလဒ္အျဖစ္ မဂၢီး ေထာင္ ၄ ႏွစ္ က်ခဲ႔သည္။ မဂၢီးက သူေထာင္မွ လြတ္လွ်င္ ေကာလင္းကို ႐ွာၿပီး လက္စားေခ်မည္ဟု သႏိၷ႒ာန္ခ်ခဲ႔သည္။ ထိုအေတာအတြင္း ေကာလင္း၏ မဟုတ္မမွန္အစီရင္ခံစာမ်ား ေပၚသြား၍ သူလည္း အလုပ္ျပဳတ္ကာ ေထာင္နန္းစံခဲ႔ရသည္။ ထုိသူႏွစ္ဦးတို႔သည္ ေထာင္က်ေနစဥ္အတြင္း ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံခဲ႔ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ယံုၾကည္ျခင္း အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း၌ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း သိလိုက္ၾကသည္။ ‘‘တကယ္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္႔မွာ ဘာမွ ေျဖ႐ွင္းစရာ မ႐ွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာႏိုင္တာကေတာ႔ ‘ေတာင္းပန္ပါတယ္’ ဆိုတဲ႔ စကားတစ္ခြန္းပါဘဲ’’ ဟု ေကာလင္းက မဂၢီးကို ေျပာသည္။ ‘‘အဲဒီ စကားတစ္ခြန္းက ကၽြန္ေတာ္ၾကားခ်င္တဲ႔ စကားဘဲေလ’’ ဟု ေျပာကာ မဂၢီးက ေကာလင္းကို ခြင္႔လႊတ္ခဲ႔သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏တုႏႈိင္းမဲ႔ေမတၱာေတာ္ႏွင္႔ ခြင္႔လႊတ္ျခင္းကို ခံစားခဲ႔ရျခင္းေၾကာင္႔ ရန္ေျပၿငိမ္းႏိုင္ခဲ႔ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္ကဲ႔သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္လႊတ္ႏိုင္ေအာင္ (ေကာ ၃း၁၃) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို မစခြန္အားေပးပါသည္။

ယခုတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ တကယ္႔မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ‘‘တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေတာင္းပန္ဖို႔ လိုၿပီဆိုရင္ မာနကိုခ၀ါခ်ၿပီး သြားေတာင္းပန္ပါ။ ဒီအေၾကာင္းကို ေလာကႀကီးသိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားမိၿပီဆိုရင္ အဲဒီလို ခါးသီးတဲ႔ အမႈကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ႔ အဲဒီကိစၥက သူမ်ားနာက်င္ ခံစားရေအာင္ ကိုယ္က အဆိပ္ေသာက္ေနတာနဲ႔တူတယ္’’ ဟု ေကာလင္းက ဆိုသည္။

ယံုၾကည္သူမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ အတူတကြ ေနထိုင္ရန္ ဘုရားသခင္ ေစစားေခၚေတာ္မူသည္။ လူတစ္စံုတစ္ဦးႏွင္႔ပတ္သက္၍ နာက်ည္း နာက်င္စရာ႐ွိပါက ဘုရားသခင္ထံ ယူေဆာင္လာႏိုင္ပါသည္။ ရန္ၿငိမ္းေျပလည္ေအာင္ သခင္ဘုရား မစေပးႏိုင္ပါသည္ (ေကာ ၃း၁၃-၁၅၊ ဖိ ၄း၆-၇)။ ALYSON KIEDA