ေက်ာ႐ိုး၌ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရၿပီးေနာက္ မာတီတစ္ေယာက္ ေအာက္ပိုင္းေသၿပီး လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ႔ေသာအခါ သူသည္ ေက်ာင္းျပန္တက္ၿပီး စီးပြား/စီမံမဟာဝိဇၹာဘြဲ႕ ကို ရယူရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္။ မာတီ့အေမ ဂ်ဴးဒီက သူ႔ပန္းတိုင္ကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီမစခဲ႔သည္။ သင္ခန္းစာအခ်ိန္ႏွင္႔ စာဖတ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အေမ သူႏွင္႔ အတူ ထိုင္ေပးၿပီး မွတ္စုတိုမ်ား မွတ္ေပးသည္။ ကြန္ျပဴတာမွအစ နည္းပညာသံုး ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳေပးသည္။ ဒီပလိုမာဘြဲ႕ယူရန္ စင္ျမင္႔ေပၚတက္ေရာက္ခ်ိန္၌လည္း အေမက အနီးမွ ေထာက္မရျပန္သည္။ ဆီေလ်ာ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်သည့္ ကူညီမစမႈမ်ိဳးကို မာတီ ရရွိခဲ႔သျဖင္႔ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္ရသည့္အမႈက အေကာင္အထည္ ေပၚလာ သည္။ ျဖစ္လာသည္၊

ေလာကႀကီးမွ သူထြက္ခြာသြားလွ်င္ သူ႔ေနာက္ေတာ္လိုက္ တပည့္ေတာ္မ်ား သည္ ထုိကဲ႔သို႔ ကူညီမစမႈမ်ိဳး လိုအပ္မည္ဟု သခင္ေယ႐ႈသိသည္။ ခြဲခြာရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ေတာ႔မည္၊ ၎တို႔သည္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ အသစ္ေသာဆက္သြယ္မႈျဖင္႔ ဆက္သြယ္ရလိမ္႔မည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္။ ဤဝိညာဥ္ေတာ္သည္ တစ္ခ်ိန္ၿပီးတစ္ခ်ိန္ မစမည့္သူ၊ သူတို႔ႏွင္႔အတူ႐ွိသည္သာမက သူတို႔အတြင္း က်ိန္းဝပ္မည့္ပုဂိၢဳလ္၊ ဥပဇၥၽယ္ဆရာႏွင္႔ လမ္းျပသူ ျဖစ္သည္ (ေယာ ၄း၁၇၊ ၂၆)။

သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏တပည့္ေတာ္မ်ားအား ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ အတြင္းမွ အကူအညီႏွင့္ေစာင္မမႈကို မစေပးသနားၿပီး၊ သတင္းေကာင္းကို ၎တုိ႔ေဝမွ်ေျပာၾကားစဥ္ ၎တို႔ဘာသာ မကိုင္တြယ္ မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ သည့္ကိစၥမ်ားကို သည္းခံႏိုင္ေအာင္ ကူညီလိမ္႔မည္။ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွားရခ်ိန္တြင္ သခင္ေယ႐ႈ ၎တို႔အား မိန္႔ၾကားခဲ႔သမွ်ကို ျပန္လည္သတိရ မွတ္မိေစလိမ္႔မည္ (း၂၆)။ ‘‘သင္တုိ႔စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္း၊ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္း မ႐ွိေစႏွင္႔။ … သင္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကေလာ႔။ …ငါသည္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊အသက္႐ွင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္’’။

သင္၏ခံႏိုင္ရည္ႏွင္႔ ခြန္အားထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာကို သင္ရင္ဆိုင္ေနရသလား။ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ အစဥ္မျပတ္မစမႈကို သင္အမွီျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင္႔အတြင္း လႈပ္႐ွားသက္ဝင္ေနသည့္ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုက္တန္သည့္ ဘုန္းအသေရကို ေပးသနားလိမ္႔မည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT