ျပကၡဒိန္ကိုလွန္ရင္း ဒီဇင္ဘာလမေရာက္မီကပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ေလးမ်ားတြင္ ခရစ္စမတ္ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲေလးမ်ားကို စတင္က်င္းပၾကပါၿပီ။ ေဆးခန္းတစ္ခု၌ သစ္ပင္ႏွင္႔ ခ်ံဳပုတ္ေလးမ်ားကို ေရာင္စံုမီးမ်ားႏွင္႔ အလွဆင္ထားရာ ညအခ်ိန္ျမင္ကြင္းမွာ ရင္သပ္ ႐ႈေမာဖြယ္ ေကာင္းလွေတာ႔သည္။ အျခားတစ္ေနရာတြင္မူ အေဆာက္အဦကို ထည္ဝါခမ္းနားေသာ ခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္ထုပ္ပံု ထုပ္ပိုး ဆင္ယင္ထားသည္။ ဘယ္ေနရာၾကည့္ၾကည့္ ခရစ္စမတ္ပံုရိပ္ ကင္းသည့္ ေနရာမ႐ွိ၊ အနည္းဆံုးေတာ႔ ခရစ္စမတ္ေစ်းကြက္ အစျပဳၿပီျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္ေနသည့္ အျပင္အဆင္ မ်ားကို လူအခ်ိဳ႕က သေဘာက်ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာမူ အျပစ္သာ ျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္စမတ္အေပၚ အျခားသူမ်ား၏အျမင္အဓိပၸာယ္ ဖြင္႔ဆိုခ်က္က အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးသည့္အရာ မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ပြဲဆင္ႏြဲ က်င္းပျခင္း သည္ မိမိအတြက္ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္သင္႔သည္။

သခင္ေယ႐ႈေမြးဖြားၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ေနာက္တြင္ သခင္က သူ႔တပည့္ေတာ္ မ်ားအား ‘‘ငါသည္ အဘယ္သူျဖစ္သနည္း’’ (း၁၃) ဟု ေမးျမန္းရာ အျခားသူတို႔၏အေျဖကို သူတို႔ျပန္ေျပာၾကသည္။ ‘‘လူအခ်ိဳ႕က ကိုယ္ေတာ္သည္ ဗတၱိဇံဆရာေယာဟန္ ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဧလိယျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ပေရာဖက္ တစ္ပါးပါးျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုၾကပါ၏’’ ဟု ျပန္ေျဖၾကသည္ (း၁၄)။ သင္တို႔လည္း ငါ႔ကို အဘယ္သူျဖစ္သည္ ဆိုၾကသနည္းဟု ထပ္ေမးရာ (း၁၅) ႐ွိမုန္ေပတ႐ုက ‘‘ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ အသက္႐ွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္’’ ဟု ေလွ်ာက္ခဲ႔သည္ (း၁၆)။

ဤႏွစ္တြင္လည္း သခင္ေယ႐ႈသည္ မည္သူျဖစ္သည္ကို မေတြးဘဲ လူတို႔ ခရစ္စမတ္ကို ႀကိဳဆိုၾကပါလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္စမတ္သည္ ရင္ကိုေႏြးေထြးေစေသာ ႏြားတင္းကုပ္၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည့္ ကေလးငယ္အေၾကာင္းလား၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဖန္ဆင္း႐ွင္သခင္သည္ သူဖန္ဆင္းေသာလူသားမ်ားအတြက္ လူ႔ဇာတိကို ခံယူခဲ႔ျခင္းလား စသည့္ အေရးႀကီးသည့္ ဤေမခြန္းမ်ိဳးကို လူတို႔စဥ္းစားေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကူညီၾကပါစို႔။ TIM GUSTAFSON