၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ လူတစ္စုသည္ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္၌ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေသာပြဲကို က်င္းပၾကသည္။ ၎ကို ‘‘ေကာင္းေသာဖယ္႐ွားရာေန႔’’ ဟု ေခၚသည္။ လက္တင္ အေမရိက ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံလ်က္ လူတစ္ဦးခ်င္းသည္ မေကာင္းေသာ၊ စိတ္ကသိကေအာင္႔ ျဖစ္ေသာ ဆိုး႐ြားသည့္ႏွစ္ေဟာင္းမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ခ်ေရးၿပီး စကၠဴဖ်က္စက္ျဖင္႔ ပ်က္စီးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ဆယ္ေပါင္ တူႀကီးျဖင္႔ ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုႏွက္ပစ္ၾကသည္။

ဆာလံ ၁၀၃ ကို ေရးသားသူက မႏွစ္သက္ဖြယ္ အမွတ္ရစရာမ်ားကို ဖယ္႐ွားလိုက္ျခင္းထက္မကေသာ အခ်က္ကို အဆိုျပဳထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အျပစ္မ်ားကို ဖယ္႐ွားလိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သူသတိေပး ထားသည္။ သူ၏လူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးမားေသာေမတၱာကို ေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ႐ုပ္လံုးေပၚေစမည့္ စကားလံုးမ်ားကို ဆာလံဆရာက အသံုးျပဳထားသည္။ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာႀကီးမားမႈကို ေကာင္းကင္ႏွင္႔ ေျမႀကီး၏အကြာအေဝးျဖင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ထားသည္(း၁၁)။ ကိုယ္ေတာ္၏ ခြင္႔လႊတ္ျခင္းကုိ အကြာအေဝးတိုင္းတာသည့္အသံုးအႏႈန္းျဖင္႔ ဆာလံဆရာက သ႐ုပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနထြက္ေသာေနရာသည္ ေနဝင္ေသာေနရာႏွင္႔ ကြာေဝးသကဲ႔သို႔ ထာဝရဘုရားသည္ သူ႔လူမ်ား၏အျပစ္မ်ားအား ထိုသို႔ပင္ သူတို႔ႏွင့္ အေဝးဆံုးသို႔ ဖယ္႐ွားေပးခဲ႔သည္(း၁၂)။ ကိုယ္ေတာ္၏ေမတၱာႏွင္႔ အျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ အဆံုးအစမဲ႔၍ၿပီးျပည့္စံုေၾကာင္းကို ဆာလံဆရာက ဘုရားသခင္၏လူမ်ားအား သိေစခ်င္သည္။ လံုးဝအႂကြင္းမဲ႔ ခြင္႔လႊတ္ျခင္း အားျဖင္႔ သူ၏လူမ်ားအား လြန္က်ဴးမႈ၏အျပစ္တန္ခုိးမွ ဘုရားသခင္ လြတ္ေျမာက္ေစ ခဲ႔သည္။

သတင္းေကာင္းပါ။ ေကာင္းေသာ ဖယ္႐ွားသည့္ေန႔ကို ခံစားရရန္ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ အထိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေစာင္႔ရန္ မလိုပါ။ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားမွ လွည့္ျပန္ၿပီး ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါက အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ ဖယ္႐ွားေပးၿပီး ၎တို႔ကို နက္ေသာပင္လယ္ကဲ႔သို႔ လႊင့္ပစ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔သည္ပင္ ‘‘ေကာင္းေသာ ဖယ္႐ွားရာေန႔’’ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ MARVIN WILLIAMS