ယမန္ႏွစ္က ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္တိုက္ပြဲဝင္ေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီး (၃) ဦး အတြက္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းရန္ ကၽြန္မႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဆုေတာင္းေပးၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေၾကာင္း၀န္ခံလ်က္ ကၽြန္မတို႔ ေန႔စဥ္ ဆုေတာင္း ခဲ့သည္။ အတိတ္က ကိုယ္ေတာ္အနာၿငိမ္းေပးခဲ့သည့္အမႈမ်ားအတြက္ ယခုလည္း ထပ္မံ မစေပ်ာက္ကင္းေစမည္ဟု ကၽြန္မတို႔ယံုၾကည္သည္။ ထိုမိတ္ေဆြတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ အမွန္တကယ္ ေရာဂါေပ်ာက္သကဲ့သို႔ ခံစားရေသာေန႔ရက္မ်ားကို ေတြ႔လာရသည့္အခါ ကၽြန္မတို႔အလြန္၀မ္းေျမာက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ၌ သူတို႔ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဆံုးသြားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က “ဘုရားက အႏၲိမအနာၿငိမ္းေပးၿပီ။ သူတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားၿပီ” ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ သြားႏွင့္သူမ်ားအတြက္ ကၽြန္မတို႔ေၾကကြဲဝမ္းနည္းခံစားရသည္။ ကၽြန္မတို႔က ဘုရားရွင္အား လူအေယာက္စီတိုင္းကို အနာၿငိမ္းေပးေစခ်င္သည္။ သို႕ေသာ္ နားမလည္ ႏိုင္သည့္အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ အံ့ဖြယ္အနာၿငိမ္းေစျခင္းကို မေတြ႔ရပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈႈျပသည့္ အံ့ဖြယ္ရာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ျမင္လိုျခင္းေၾကာင့္၊ အစာစားရျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ေတာ္သို႔လုိက္ၾကသည္ (ေယာ ၆း၂၊ ၂၆)။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ကိုယ္ေတာ္ကို လက္သမားသားအျဖစ္သာ ျမင္ၿပီး (မ ၁၃း၅၅-၅၈)၊ အခ်ိဳ႕က ကိုယ္ေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္ (လု ၁၉း၃၇-၃၈)။ အခ်ိဳ႕က ကိုယ္ေတာ္အား ဆရာႀကီးတစ္ပါးအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆ ၾကၿပီး (မ ၇း၂၈-၂၉)၊ အခ်ိဳ႕က ကိုယ္ေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲသည္ ဟု ဆိုကာ သ႔ူအား စြန္႔ခြာသြားၾကသည္ (ေယာ ၆း၆၆)၊။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြန္မတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မတို႔ ထင္ျမင္သည္ထက္ ကိုယ္ေတာ္က သာလြန္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထာဝရအသက္ကို ေပးပိုင္သူျဖစ္သည္ (း၄၇-၄၈)။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းျမတ္ၿပီး ပညာေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုသူျဖစ္သည္သာမက ကၽြန္မတို႔ကို အလြန္ ခ်စ္သည္၊ ခြင့္လႊတ္သည္၊ ကၽြန္မတို႔အနီးတြင္ရိွၿပီး ကၽြန္မတို႔အား ႏွစ္သိမ့္သက္သာရေသာ အခြင့္ကိုေပးသည္။ သခင္ေယ႐ႈကို သူျဖစ္သည္အတိုင္းျဖစ္ေစလ်က္ ထိုသခင္၌ခ်မ္းသာ ရလ်က္ ေနာက္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္္လိုက္ေလွ်ာက္ၾကပါစို႔။ ANNE CETAS