အေမရိကန္ဥပေဒ႐ုံးေတာ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ (ယခင္ ေကာ္ေကး႐ွန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ တက္ေရာက္္ႏိုင္ေသာေက်ာင္းကို အာဖရိကန္-အေမရိကန္ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ခ်မွတ္ေသာဥပေဒ) ကို လိုက္နာမည့္အစား ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ပိတ္လိုက္ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းအေဟာင္း တစ္ခုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသင္းေတာ္ျပဳလ်က္ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းၾကပါသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုမူလတန္းေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ၿပီး ယခု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသင္းသား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အဲလ္ဗာ သည္ ထိုအခ်ိန္က လူျဖဴအသုိင္းအဝိုင္းသို႔ အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပး သြတ္သြင္းခံရေသာ လူမဲ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ “ကၽြန္မနဲ႕ အသားက် ရင္းႏွီးတဲ့ ဆရာဆရာမမ်ားအပါအဝင္ လံုျခံဳမႈ ရွိတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းက အထုတ္ခံရၿပီး အျခားလူမဲေက်ာင္းသားတစ္ဦးနဲ႕ကၽြန္မ ႏွစ္ေယာက္ပဲ ရွိတဲ့ ေၾကာက္စရာ စာသင္ခန္းအသစ္ကို အပို႔ခံရတယ္” ဟု အဲလ္ဗာက ျပန္လည္ေျပာျပသည္။ အဲလ္ဗာ သည္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡခံရေသာ္လည္း သတၱိရွိေသာ၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။

သူ၏သက္ေသခံခ်က္သည္ အလြန္မွနက္နဲသည္။ မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မွ လာသည္ျဖစ္ေစ လူသားတိုင္းကို ဘုရားသခင္ခ်စ္ေၾကာင္း အမွန္တရားကို လက္မခံသည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမွ လူအခ်ိဳ႕၏လက္၌ အဲလ္ဗာ အလြန္ ဒဏ္ခံခဲ့ရသည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး(ယုဒလူ) ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းကို ခံရၿပီး အျခားသူမ်ားက ျငင္းပယ္ခံရသည္ဟု သိထားျခင္းေၾကာင့္ ကနဦး အသင္းေတာ္မွ အသင္းသားအခ်ိဳ႕သည္လည္း ထိုနည္းတူ ဒဏ္ခံခဲ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္ ထံမွ ႐ူပါ႐ုံကိုရရွိၿပီးေနာက္ ႐ွင္ေပတ႐ုက “အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ လူမ်က္ႏွာကို မွတ္ေတာ္မမူ။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕၍ တရားသျဖင့္ က်င့္ေဆာင္ေသာသူသည္ အထံေတာ္၌ မ်က္ႏွာရသည္ကို ငါသိျမင္၏” (တ ၁၀း၃၄-၃၅) ဟု အံ့ဖြယ္ ဖြင့္ျပခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုက္ရာ ၾကားနာသူမ်ားမွာ အံ့ၾသမိန္းေမာ ေတြေဝသြားေတာ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျဖန္႔ေဝေပးရန္ လူတိုင္းအတြက္ လက္ေတာ္ကို ဆန္႔တန္းေပးသည္။ သခင္၏တန္ခိုးခြန္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ထိုနည္းအတိုင္း ျပဳၾကပါစို႔။ WINN COLLIER