ဗီႏိုင္းအဖံုးစြပ္ထားေသာဖ်ာေပၚတြင္ ၿငိမ္သက္စြာ လဲေလ်ာင္းလ်က္ စက္သံႏွင့္ ခလုတ္္သံမ်ားျမည္သံၾကားတြင္ ၫႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း အသက္ ေအာင့္ေနလုိက္ သည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား MRI ကို ခံႏုိင္ရည္ရွိခဲ့သည္ကို သိေသာ္လည္း အေၾကာက္လြန္ေသာ ကၽြန္မအတြက္ ကၽြန္မထက္ပိုႀကီးသူတစ္ေယာက္ေယာက္ အေပၚသို႔ စိတ္အာ႐ံုေျပာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စက္သံႏွင့္အတူ ကၽြန္မစိတ္ထဲသို႔ “အနံအလ်ား အနက္အျမင့္တို႔ကို သိျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဉာဏ္ႏွင့္ မသိႏိုင္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္” ဟူသည့္ ဧဖက္ ၃း၁၈မွ က်မ္းပိုဒ္က ဝင္ေရာက္လာသည္။ ဧဖက္အသင္းေတာ္အတြက္ ေတာင္းေပးေသာ ရွင္ေပါလု၏ ဆုေတာင္းခ်က္တြင္ ဘုရား႐ွင္၏ အဆံုးအစမရွိ အကန္႔အသတ္မဲ့ေသာခ်စ္ျခင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ အေၾကာင္းကို ႐ႈေထာင္႔ ၄ မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

MRI ႐ိုက္ရန္ လဲေလ်ာင္းေနေသာပံုစံသည္ ထိုေမတၱာေတာ္ကို ေနာက္ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ သိနားလည္ေစ သည္။ အက်ယ္ – စက္အတြင္း ခႏၶာတစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ အက်ယ္ ၆” သာရွိၿပီး လက္ေမာင္းကို ခႏၶာႏွင့္ကပ္ေနေအာင္ တင္းက်ပ္စြာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။ အရွည္ – ႏွစ္ဖက္ဖြင့္ ဒုလံုး႐ွည္သဏၭာန္ အေခါင္းေပါက္ႁပြန္က ေခါင္းမွေျခအထိ လူတစ္ရပ္အရွည္ ရွိသည္။ အျမင့္ – ႏွာေခါင္းထိပ္မွ စက္အေပၚမ်က္ႏွာျပင္အထိ အျမင့္ ၆” ရွိသည္။ အနက္ – ကၽြန္မ လဲေလ်ာင္းေနသည့္စက္ကို ၾကမ္းျပင္မွ ေထာက္မ ေပးထားသည့္ အကြာအေ၀းမွ်သာရွိသည္္။ ဘုရားရွင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္သည္္ MRI စက္ထဲတြင္သာမက အသက္တာ၏အေျခအေနတိုင္းတြင္ မိမိကို ၀န္းရံ ဆုပ္ကိုင္ထားေၾကာင္းကို ဤ႐ႈေထာင့္ ၄မ်ဳိး စလံုးမွ ေဖာ္ျပေနသည္။

ဘုရားရွင္၏ေမတၱာေတာ္သည္ ကၽြန္မတို႔ပတ္လည္တြင္ ရွိသည္။ ေနရာ အသီးသီးရွိ လူသားတိုင္းဆီသို႔ လက္ေတာ္ဆန႔္တန္း ကမ္းလွမ္းသည္အထိ က်ယ္ဝန္း သည္။ သူ၏ေမတၱာေတာ္သည္ အဆံုးမ႐ိွ ရွည္လ်ားသည္။ ကၽြန္မတို႔ကို အျမင့္သို႔ ခ်ီးေျမႇာက္သည္။ အေျခအေနတိုင္းတြင္ နက္႐ိႈင္းေသာေနရာအထိ ကၽြန္မတို႔ကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ မည္သည့္အရာကမွ် ကိုယ္ေတာ္၏ေမတၲာႏွင့္ ကၽြန္မတို႔ကို သူႏွင့္ မေဝးကြာေစႏိုင္ပါ။ (ေရာမ ၈း၃၈-၃၉)။ ELISA MORGAN