အသက္တာ၏လားရာမ်ားကို မည္သည့္အရာမ်ားက သတ္မွတ္ေပးသနည္း။ ထိုေမးခြန္း အတြက္ ထူးဆန္းေသာအေျဖကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္း ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ ၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕တို႔ တစ္ခါက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အစီးသင္ခဲ့ဖူးသည္။ သင္တန္းတြင္ ပန္းတိုင္ကို ဦးတည္အာ႐ံုစိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သင္ခန္းစာတစ္ခု ပါ၀င္သည္။

နည္းျပက “ေနာက္ပိုင္းမွာ ခင္ဗ်ားတို႔က မေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတားအဆီးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမယ္။ အဲဒီအတားအဆီးကို ၾကည့္ၿပီး အဲဒီအေပၚအာ႐ံုုစိုက္ရင္ အဲဒါကို တည့္တည့္၀င္တိုး လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအတားအဆီးကို ေက်ာ္ၿပီး ကိုယ္ သြားမယ့္လမ္းကိုၾကည့္ရင္ အဲဒီအတားအဆီးကို အသာေလး ေက်ာ္သြားႏိုင္လိမ့္မယ္”ဟု ေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ သူက “ခင္ဗ်ား ၾကည့္တဲ့လမ္းက ခင္ဗ်ားသြားမဲ့ လမ္းပဲ”ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

႐ိုး႐ွင္းၿပီး ေလးနက္ေသာ ထိုဥပေဒသေလးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏၀ိညာဥ္ေရးရာ အသက္တာအတြက္္လည္း အေထာက္အကူျပဳ အသံုး၀င္ပါသည္။ ျပသနာမ်ား၊ ႐ုန္းကန္ ရမႈမ်ားအေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အာ႐ံုေရာက္ေနေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာသည္ အလိုလို ထိုအရာမ်ား၌သာ လည္ေနေတာ့သည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ ျပသနာမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ႐ႈျမင္ကာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ထိုျပသနာမ်ားကိုကူညီေျဖရွင္းေပးမည့္သူကို ၾကည့္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ဆာလံ ၁၂၁း၁ တြင္ ‘‘ငါ႔ကိုမစျခင္းသည္ ေပၚထြက္ရေသာ ေတာင္႐ိုးသို႔ ငါေမွ်ာ္ၾကည့္၏’’ ဟူ၍ ဖတ္႐ႈရၿပီး ဆာလံဆရာက ‘‘ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာ၀ရဘုရားထံေတာ္မွ င့ါကိုမစျခင္းအေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရ၏။ … ထာ၀ရဘုရား သည္ သင္၏ထြက္ျခင္းႏွင့္၀င္ျခင္းတို႔ကို ယခုမွစ၍ အစဥ္မျပတ္ ေစာင့္ေတာ္မူလိမ့္မည္ ဟု ေျဖၾကားေရးသားထားပါသည္ (း၂၊ ၈)။

တစ္ခါတစ္ရံ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားသည္ မေက်ာ္လႊားႏုိင္ေလာက္ဟု ထင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေတြးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးျခင္း ခံရမည့္အစား ျပသနာမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္ သူ႔ကိုသာေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ ဘုရား႐ွင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ဖိတ္ေခၚေပသည္။ ADAM HOLZ