ေဆာင္းရာသီ၏ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ကေလးမ်ားက ႏွင္းေလ်ာစီးလို၍ ခြင္႔လာေတာင္းသည္။ အပူခ်ိန္က သုညဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္နား က်ဆင္းေနၿပီး ႏွင္းအမႈန္အလႊာေလးမ်ားက ျပတင္းေပါက္တြင္ က်ေရာက္တြယ္ကပ္ေနသည္။ ကၽြန္မ ေခတၱမွ် စဥ္းစားၿပီးမွ သြားခြင္႔ျပဳ လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ အေႏြးထည္ေသခ်ာဝတ္ဆင္ရန္၊ အတူတကြ႐ွိေနရန္ႏွင္႔ ၁၅ မိနစ္ ျပည့္လွ်င္ အိမ္ထဲျပန္ဝင္ရန္ မွာလိုက္သည္။

ေမတၱာႏွင္႔ ထိုစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖင္႔ သူတို႔အား အေအးမိ အသားပတ္သည့္ေဝဒနာ မခံစားရဘဲ ေပ်ာ္႐ႊင္လြတ္လပ္စြာ ေဆာ႔ကစားႏိုင္လိမ္႔မည္။ ဆာလံ ၁၁၉ ကို ေရးသားခဲ႔သည့္ ဆာလံဆရာသည္လည္း ဆန္႔က်င္ေနပံု ေပၚသည့္ က်မ္း ၂ ပိုဒ္ကို ေရးသားခဲ႔စဥ္က ဘုရားသခင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းကို သူ အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ကၽြန္မေတြးမိသည္။ ‘‘ကိုယ္ေတာ္၏တရားကို မျခားမလပ္ အစဥ္အျမဲ က်င္႔ေစာင္႔ပါမည္’’ (း၄၄)။ ‘‘ေပးေတာ္မူေသာ ၾသဝါဒစာမ်ားကို အကၽြႏု္ပ္ ႐ွာေဖြ
ေမးျမန္းသည္ျဖစ္၍ အဆီးအတားမရွိဘဲ သြားလာရ ပါ၏”(း၄၅)။ အဆီးအတားမ႐ွိေသာ လြတ္လပ္မႈကို ဆာလံဆရာက မည္သည့္ သေဘာႏွင္႔တြဲဖက္ခဲ႔ပါသနည္း။

အေျမာ္အျမင္ႏွင္႔ ျပည့္စံုသည့္ ဘုရားသခင္၏သြန္သင္ၫႊန္ၾကားမႈမ်ားကို နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ေနာက္မွေနာင္တရၿပီး ခံစားရသည့္ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္ မ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစသည္။ အျပစ္႐ွိသည့္ ခံစားခ်က္၊ နာက်င္မႈမ်ားကင္းလ်က္ ဘဝကို ပို၍ လြတ္လပ္ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ခံစားေပ်ာ္ေမြ႕ေစသည္။ ‘‘ဒါလုပ္၊ ဒါမလုပ္နဲ႔’’ ဟူ၍ ဘုရားသခင္ က ကၽြန္မတို႔ကို မခ်ဳပ္ကိုင္လိုပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းျပၫႊန္မႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚ ထားသည့္ သူ၏ေမတၱာကို ျပေနသည္။

သားသမီးမ်ားက ေတာင္ကုန္းေပၚမွ ေလကို ခြင္းလ်က္ ႏွင္းေလ်ာစီးသည္ကို ကၽြန္မ ၾကည့္ရင္း၊ သူတို႔၏ရယ္ေမာသံ၊ ပါးျပင္မ်ား ပန္းေသြးေရာင္ႂကြလာသည္ကို ၾကည့္ရင္း ကၽြန္မျပံဳးမိသည္။ ကၽြန္မခ်မွတ္ေပးေသာ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္း၌ သူတို႔ ေလးမ်ား လြတ္လပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေနၾကသည္။ ဤသို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာ ေဆာင္ေနျခင္းမ်ိဳးကို ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔၏ ဆက္ဆံေရး၌လည္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတို႔လည္း ဆာလံဆရာႏွင္႔အတူ ‘‘ပညတ္ေတာ္လမ္း၌ အကၽြႏု္ပ္ကို ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူပါ။ ထိုလမ္းကို ႏွစ္သက္ပါ၏’’ (း၃၅) ဟု ဝန္ခံရေပမည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT