အလုပ္တာ၀န္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တို႔ မိုင္ ၂၅၀ ေဝးေသာခရီးကို သြားခဲ့ရၿပီး အလုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အိမ္အျပန္ေနာက္က်ခဲ့သည္။ အသက္ႀကီးလာ၍ မ်က္စိမႈန္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ညဘက္ ကားေမာင္းရသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အနည္းငယ္ခက္ခဲသည္။ သို႔ေသာ္ အရင္ စမ္းေမာင္းၾကည့္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ကားစတီယာရင္ကို လက္ျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး မ်က္ေစ့ကလည္း မႈံဝါးဝါးလမ္းမ ကို ေသခ်ာစြာ စူးစိုက္ၾကည့္ေနရသည္။ ေနာက္မွကားက ေရွ႕မီးႀကီးကို ထြန္း၍ ေမာင္းသည့္အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ပို၍ ႐ွင္းလင္းစြာျမင္ရသည္ဟု ခံစားရသည္။ ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းက ကားကို လႊဲေျပာင္းေမာင္းႏွင္ ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္စိတ္သက္သာသြားသည္။ သူေမာင္းမွ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေရွ႕မီးႀကီးကို ဖြင့္ေမာင္းရမည့္အစား ႏွင္းခြဲမီးကိုသာ ဖြင့္၍ေမာင္းခဲ့သည္ကို သူေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

၁၁၉ ခု ေျမာက္ေသာဆာလံသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေန႔စဥ္အသက္ရွင္ျခင္း၌ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္္ အလင္းေပးေနျခင္းကို သိရွိခံစားရသူတစ္ဦးက ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေရးဖြဲ႔သီကုံးထားသည့္ဆာလံျဖစ္သည္(း၁၀၅)။ သို႔ေသာ္ ညအေမွာင္္ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ရသည့္အျဖစ္မ်ိဳး အႀကိမ္ေပါင္းမည္မွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကံဳေတြ႔ဖူးၾကပါသနည္း။ မလိုအပ္ဘဲ အားစိုက္ၾကည့္ရသည့္အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာအလင္းကို အသံုးျပဳရန္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းေကာင္းမွေသြဖီ၍ အျခားလမ္းမ်ားသို႔ လမ္းလႊဲသြားသည္။ ၁၁၉ ခုေျမာက္ေသာဆာလံမွ “အလင္းခလုတ္ကို ဖြင့္ရန္” ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တမင္ အားေပးသည္။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ မည္သည့္အက်ိဳးရမည္နည္း။ သန္႔ရွင္းေသာ အသက္တာအတြက္ ဉာဏ္ပညာကိုရမည္(း၉-၁၁)၊ လမ္းလႊဲမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ ခြန္အားေပးမႈကို ရရွိမည္(း၁၀၁-၁၀၂)။ အလင္းခလုတ္ကို ဖြင့္လ်က္ အသက္ရွင္မည္ဆိုပါက ဆာလံဆရာ၏ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္။ “ကိုယ္ေတာ္၏တရားကို အကၽြႏ္ုပ္ သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ပါ၏။ တစ္ေန႔လံုး ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့လ်က္ ေနပါ၏” (း၉၇)။ ARTHUR JACKSON