၁၉၆၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းအခ်ိန္က သာမန္ႏွင့္ တစ္မူကြဲျပားသည့္ လူ သို႔မဟုတ္ တိရိစာၦန္ပံုကို ႀကီးမား၍ ဝမ္းနည္းေနသည့္ မ်က္လံုးပံုျဖင္႔ ေရးဆြဲသည့္ ပန္းခ်ီကားမ်ား ေခတ္စားခဲ႔သည္။ အခ်ိဳ႕က ထိုပန္းခ်ီကို အေပါစားပန္းခ်ီဟု မွတ္ယူၾကေသာ္လည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားလည္း ႐ွိျပန္သည္။ ပန္းခ်ီဆရာမ၏ ခင္ပြန္းက သူ႔ဇနီး၏ပန္းခ်ီကား ဖန္တီးမႈကို အားေပးျမႇင္႔တင္ကာ ေစ်းကြက္တင္ခဲ႔သျဖင္႔ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ ဝင္ေငြ ေကာင္းခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ပန္းခ်ီကားေပၚ၌ အႏုပညာ႐ွင္ မာဂရက္ ကီအဲန္၏ လက္မွတ္မပါ႐ွိခဲ႔ပါ။ မာဂရက္၏ခင္ပြန္းက သူ႔ဇနီး၏ လက္ရာကို သူ႔လက္ရာအျဖစ္ တင္ဆက္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ စိုးေၾကာက္စိတ္ျဖင္႔ မာဂရက္သည္ ထိုလိမ္လည္မႈကို ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ခဲ႔သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာၿပီးေနာက္ သူတို႔၏အိမ္ေထာင္ေရးၿပိဳကြဲသြားၿပီးမွ ပညာ႐ွင္အစစ္အမွန္ကို သက္ေသျပရန္ အတည္ျပဳရန္ တရားဆိုင္ခဲ႔ၾကသည္။

ထုိအမ်ိဳးသား၏လွည့္စားမႈက မွားေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားပါသည္။
သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း မိမိ၏အရည္အခ်င္း ဆုေက်းဇူး၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္၊ သူတစ္ပါး အေပၚ ၾကင္နာမႈျပသႏိုင္စြမ္းစသည့္တို႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမွတ္ယူႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ ရ႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။ ေယရမိ ၉ တြင္ ပေရာဖက္ႀကီးက လူတို႔ႏွိမ္႔ခ်မႈမ႐ွိျခင္း၊ ေနာင္တ မ႐ွိျခင္းေၾကာင္႔ သူျမည္တမ္းဝမ္းနည္းခဲ႔ရသည္။ မိမိ၏ပညာ၊ ခြန္အား၊ ႂကြယ္ဝမႈ အတြက္ မဝါႂကြားသင္႔၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ခ်စ္သနားျခင္း၊ တရားသျဖင္႔ စီရင္ျခင္း၊ ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းကို ျပဳေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း’’ (း၂၄) ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားလည္သိမွတ္ရန္ျဖစ္သည္။

ပိုင္႐ွင္အစစ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိမွတ္အတည္ျပဳလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္ႏွလုံး၌ ေက်းဇူးသိေသာစိတ္သေဘာမ်ား ျပည့္ေနမည္။ ‘‘ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူး ႐ွိသမွ်တို႔သည္ အလင္းတုိ႔၏အဘထံေတာ္က သက္ေရာက္သည္…’’ (ယာ ၁း၁၇)။ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳမႈအလံုးစံုသည္ ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူးကို ေပးပိုင္ေသာ ဘုရား႐ွင္ႏွင္႔သာဆိုင္ေပ၏။ CINDY HESS KASPER