ကၽြန္မ ပထမဆံုးတပ္ဆင္သည့္ မ်က္မွန္ေလးက ကၽြန္မ၏အျမင္အာ႐ံုကို ေတာက္ပ လင္းလက္သြားေစသည္။ ကၽြန္မက အနီးမႈန္သျဖင္႔ မ်က္မွန္ျဖင္႔ ၾကည့္လိုက္စဥ္ အရာရာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ျမင္ရသည္။ မ်က္မွန္မပါပါက အခန္းတြင္း႐ွိ ပစၥည္း (သို႔) အေဝးတစ္ေနရာရာကို ၾကည့္လွ်င္ အျမင္က မႈန္ဝါးေနသည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ အ႐ြယ္က ပထမဆံုးတပ္ဆင္သည့္ မ်က္မွန္ေလးျဖင္႔ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚမွ စာလံုး ႐ွင္းလင္းစြာ ျမင္လိုက္ရသျဖင္႔ ကၽြန္မအမွန္ပင္ အံ႔ၾသတုန္လႈပ္သြားသည္။

ကၽြန္မႏႈတ္ဆက္စဥ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ျပန္ျပံဳး ျပသည္ကို ျမင္ရ၍ သူမ်ားကိုျမင္ရျခင္းႏွင္႔ အျခားသူမ်ား မိမိကိုျမင္ျခင္းသည္ ထူးျမတ္ေသာဆုျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္မ နားလည္ခဲ႔သည္။

သခင္မစာရဲ၏မၾကင္နာမႈေၾကာင္႔ ထြက္ေျပးခဲ႔ရ သည့္ ကၽြန္မဟာဂရသည္ အထက္ပါအခ်က္ကို သိနားလည္ ခဲ႔သည္။ သူ၏ယဥ္ေက်းမႈအသိုင္းအဝန္း၌ သူသည္ ‘‘အလကားလူ’’၊ ကိုယ္ေလးလက္ဝန္ႏွင္႔ အထီးက်န္ေနသူ၊ ကူညီရာမဲ့ ေမွ်ာ္လင္႔ရာမဲ့စြာ ကႏၲာရေတာထဲ ထြက္ေျပးေနရသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကို ဘုရားသခင္ ျမင္သည္။ ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္ကိုလည္း သူျမင္ခြင္႔ရခဲ႔သည္။ အျမင္မႈန္ဝါး မေနေတာ႔ဘဲ ဘုရားသခင္ကို သူတကယ္ျမင္ခဲ႔ရသည္။ ထုိမွ်မက ဘုရားသခင္ကို အာေတာဧလေရာ ဟူသည့္ အမည္ျဖင္႔ သူေခၚဆိုခဲ႔သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ‘‘ငါ႔ကို ျမင္ေတာ္မူေသာဘုရား’’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ‘‘ငါ႔ကိုျမင္ေတာ္မူေသာသူကို ဤအရပ္၌ပင္ ငါဖူးျမင္ရသည္တကားဟု ဟာဂရ ဆိုေလ၏’’ (က ၁၆း၁၃)။

ျမင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေယာက္စီတိုင္းကို ျမင္ပါ သည္။ ‘‘ငါ့ကို ဘယ္သူမွမျမင္၊ အထီးက်န္ပါဘိ၊ ငါဟာ အလကားလူ’’ ဟု ခံစားေနရပါသလား။ သင္ႏွင္႔သင္႔ေ႐ွ႕ေရးကို ဘုရားသခင္ျမင္ပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင္႔ ယေန႔ႏွင္႔ အနာဂတ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္၌ ထာဝရေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏မစအားေပးမႈ၊ ကယ္တင္ျခင္းႏွင္႔ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအစ႐ွိသည္တို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမင္ႏိုင္ပါေစ။ မွန္၍ အသက္႐ွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ရေရး နက္နဲအံ့ဖြယ္ေသာ အျမင္အာ႐ံုကို ရ႐ွိသည့္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ။ PATRICIA RAYBON