နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအား ရန္သူမ်ားစီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈ အ႐ွိန္အဟုန္သည္ ပိုမိုျပင္းထန္ လာေသာေၾကာင့္ အဲန္းဖရဲန္႔ခ္ႏွင့္ သူ၏မိသားစုသည္ အႏၲရာယ္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ ပုန္းကြယ္ႏိုင္မည့္ေနရာသို႔ သတၱိ႐ိွ႐ွိထြက္ေျပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း မခံရမီ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးအတြင္း ၂ ႏွစ္တာလံုးလံုး ထိုေနရာတြင္ ပုန္းေအာင္းခဲ့သည္။ အဲန္းကိုယ္တိုင္ေရးသားသည့္ နာမည္ႀကီး Diary of a Young Girl စာအုပ္တြင္ သူက “ေရ႐ွည္တြင္ အထက္ျမက္ဆံုးေသာလက္နက္သည္ ၾကင္နာၿပီး ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သည့္ စိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္သည္” ဟု ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္းသည္ ဤလက္ေတြ႔ေလာကႀကီး တြင္ အလြန္မွ ႐ႈပ္ေထြးေသာအရာပင္ျဖစ္သည္။

ေဟ႐ွာယအခန္းႀကီး ၄၀ တြင္ ဘုရားသခင္အား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သူအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ စြမ္းအားအျပည့္႐ွိသူအျဖစ္လည္းေကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အခန္းငယ္ ၁၁ တြင္ “မိမိသိုးစုကို သိုးထိန္းကဲ့သို႔ ေကၽြးေမြးေတာ္မူမည္။ သိုးသူငယ္တို႔ကို ခ်ီ၍ ပိုက္ေပြ႔ေတာ္မူမည္” ဟုဖတ္႐ႈရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ွ႕အပိုဒ္ငယ္တြင္မူကား “ၾကည့္႐ႈေလာ့။ အ႐ွင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ႀကီးေသာတန္ခိုးႏွင့္ႂကြလာ၍၊ လက္႐ံုးေတာ္ အားျဖင့္ အစိုးရေတာ္မူလိမ့္မည္” (း၁၀) ဟု ဆိုထားသည္။ အားနည္းေသာသူကို ကြယ္ကာရာ၌မူကား စြမ္းအားအျပည့္႐ွိသူသည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔စြာကိုင္တြယ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔။ ဗိမာန္ေတာ္ထဲတြင္ ေငြလဲလွယ္သူ၏စားပြဲကို ၾကာပြတ္တရမ္းရမ္းႏွင့္ေမွာက္လွန္ခဲ့သူသည္ ကေလးသူငယ္ မ်ားကိုမူကား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔စြာျပဳစုယုယသူအျဖစ္ ေတြ႔ရသည္။ သူသည္ ဖာရိရွဲတို႔အားအစြမ္းထက္ေသာစကားလံုးမ်ားျဖင့္ ႐ႈံ႕ခ်ေျပာဆိုေသာ္လည္း(မ ၂၃)၊ သူ႔၏သိမ္ေမြ႔ေသာ ၾကင္နာမႈကို ေတာင့္တသည့္ အမ်ိဳးသမီးကိုမူကား ခြင့္လႊတ္ခဲ့သည္ (ေယာ ၈း၁-၁၁)။

အားနည္းသူတစ္ဘက္တြင္ စြမ္းအင္အျပည့္ႏွင့္ရပ္တည္ရမည့္အခ်ိန္၊ တရား မွ်တမႈအတြက္ရပ္တည္ရန္ အျခားသူမ်ားကိုစိန္ေခၚရခ်ိန္ ႐ွိေကာင္း႐ွိမည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္“လူအေပါင္းတို႔ေ႐ွ႕၌ ျဖည္းညင္းျခင္းသေဘာကို ထင္႐ွားေစရမည္” (ဖိ ၄း၅)။ ဘုရားသခင္အား အေစခံသည္တြင္ အကူအညီလိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ႏူးညံ့ေသာ ႏွလံုးသားကိုေဖာ္ျပျခင္းသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႀကီးမားေသာ အင္အားျဖစ္လိမ့္မည္။ DAVE BRANON