ၿဗိတိသွ်အင္ဂ်င္နီယာ Edward Nairne သည္ ခဲတံရွိ ခဲဖ်က္ကို တီထြင္သည့္အခ်ိန္က အမွန္တြင္ သူသည္ ေပါင္မုန္႔ကို လွမ္းယူျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၇၇၀ ခုႏွစ္က ေရးမွတ္ထား သည္မ်ားကို ဖ်က္ရန္ ေပါင္မုန္႔အေပၚသားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ ေပါင္မုန္႔အစား ရာဘာေစးကို မွားယူမိၿပီး ၄င္းက အမွားကို ဖ်က္ႏိုင္္ၿပီး က်န္ရစ္သည့္ရာဘာလိပ္မ်ားကို လက္ျဖင့္ အလြယ္တကူ ဖယ္ရွား႐ံုသာျဖစ္ေၾကာင္း Nairne ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဝ၏ အဆိုးရြားဆံုးအမွားမ်ားကိုလည္း ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ပါသည္။ အသက္မုန္႔ျဖစ္သည့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ႔အသက္အားျဖင့္ အျပစ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို မည္သည့္အခါမွ အမွတ္မရေတာ့ ေၾကာင္း ကတိေပးသည္။ “ငါတစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ ကိုယ္ အတြက္ေၾကာင့္ သင္၏အျပစ္တို႔ကိုေျဖမည္။ သင္၏ ဒုစ႐ိုက္ တုိ႔ကို မေအာက္ေမ့” ဟု မိန္႔ၾကားသည္ (ေဟရွာ ၄၃း၂၅)။

ဤအမႈအရာမွာ မွတ္သားေလာက္သည့္ ျပဳျပင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး မထိုက္မတန္ဟု ထင္စရာရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို “တိမ္လႊာကဲ့သို႔” ဘုရားသခင္ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ရန္ လူအမ်ားစုအတြက္ ခက္ခဲေနသည္။ အရာခပ္သိမ္းကိုသိသည့္ဘုရားရွင္သည္ အျပစ္ကို အလြယ္တကူ ေမ့ပစ္ႏုိင္မည္လား။

သခင္ေယ႐ႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံသည့္အခ်ိန္တြင္ ဤအမႈကို အတိအက်ပင္ ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ “မေအာက္ေမ့”ရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေ႐ွ႕ဆက္ သြားႏိုင္ရန္ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဘက လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ေပးေနသည္။ အတိတ္မွ အမွားမ်ားက ဆြဲထား၍မရေတာ့ဘဲ ယခုမွစ၍ အစဥ္အျမဲ ကုိယ္ေတာ့္အား အေစခံရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီး သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ေစၿပီ ျဖစ္သည္။

အျပစ္၏အက်ဳိးဆက္က ႐ွိေကာင္း႐ွိႏိုင္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္မ်ားကို သူကိုယ္တိုင္ ေခ်ဖ်က္ေပးၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စင္ၾကယ္ေသာအသက္တာသစ္အတြက္ သူ႔အထံေတာ္ပါးသို႔လွည့္ျပန္ရန္ ဖိတ္ေခၚေနပါသည္။ သည့္ထက္ေကာင္းသည့္ အျပစ္ေခ်ဖ်က္ေပးသည့္နည္းလမ္း မရွိေတာ့ပါ။ PATRICIA RAYBON