လာေနာက္ေနတာလား။ နဂိုကတည္းက ေနာက္က်ရသည့္အထဲ။ သို႔ေသာ္ အေ႐ွ႕မွ လမ္းၫႊန္သေကၤတက “ေနွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထား” ဟု အလိုက္သင့္ျပဳမူရန္ ၫႊန္ၾကားေနသည္။ ကားပိတ္သည့္အတြက္ ၾကန္႔ၾကာရျခင္းပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ရယ္မိသည္။ မိမိ၏စံ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္ပ်က္သြား မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး လမ္းျပင္သည့္ကိစၥကိုျဖင့္ မေမွ်ာ္မွန္းထားပါ။

ဝိညာဥ္ေရး၌လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈျဖစ္ေစသည့္ (သို႔) လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေစသည့္ အခက္အခဲကာလမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အနည္းစုသာ ျပင္ဆင္ ထားတတ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို စဥ္းစားလိုက္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏အေျခအေနကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အႀကီးအက်ယ္ (သို႔) မသိမသာေျပာင္းလဲခဲ့သည့္အရာမ်ားကို အမွတ္ရမိသည္။

“ေနွာင့္ေႏွးမႈကိုေမွ်ာ္မွန္းထား” ဟူသည့္ သေကၤတကို ေ႐ွာလမုန္မင္း တစ္ခါမွ် မေတြ႕ခဲ့ဖူးပါ။ သို႔ေသာ္ သု ၁၆ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အၾကံအစည္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ေထာက္မ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈကို သူႏိႈင္းယွဥ္ျပထားသည္။ အငယ္ ၁ တြင္ “လူသားမ်ားသည္ အထူးထူးအျပားျပား ၾကံစည္ တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သာလွ်င္ တည္၏။” အငယ္ ၉ တြင္ ေရွာလမုန္က ထပ္ေလာင္းၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ “မိမိသြားရာလမ္းကို စိတ္ထဲမွာ ၾကံစည္ …ေသာ္လည္း (ကၽြႏု္ပ္တို႔၏) ေျခရာမ်ားကို ထာဝရဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူ၏” ဟူ၍ ဆိုထားျပန္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ေရွ႕ဆက္ဘာျဖစ္ရမည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကံစည္ ထားလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၌ အျခားနည္းလမ္း ရွိေနသည္။

ဤဝိညာဥ္ေရးအမွန္တရားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ မည္သို႔လမ္းလႊဲေနသနည္း။ မိမိဘာသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္ မည္သို႔႐ွိသည္ကို ေမးေလွ်ာက္ရန္ ေမ့သည္။ ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္မ်ား ေပၚလာလွ်င္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးရသည္။

သို႔ေသာ္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနမည့္အစား ေ႐ွာလမုန္မင္းသြန္သင္ထားသကဲ့သို႔ ကိုယ္ေတာ္႔အား ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး၊ သူ၏ဦးေဆာင္မႈကို ေစာင့္ဆိုင္းကာ၊ အမွန္ပင္ ကိုယ္ေတာ့္အား ေရွ႕ဆက္လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ေျခလွမ္းတိုင္းကို ဘုရားသခင္ဦးေဆာင္လမ္းျပမည္ဟူေသာ ႐ိုးစင္းေသာယံုၾကည္ျခင္း၌ ႀကီးထြား လိုက္ပါ။ ADAM HOLZ