႐ုပ္သံအစီအစဥ္တစ္ခု၌ အရြယ္ေရာက္လူငယ္မ်ားက ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝကို ပို၍ နားလည္ရန္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ၾကသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မ်ားသည္ မိမိတို႔၏တန္ဖိုးကို္ မည္သို႔ တိုင္းတာေၾကာင္းေလ့လာရာ လူမႈဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာနည္းလမ္းက အဓိကအခန္းက႑၌ပါဝင္ေနေၾကာင္း ထိုသူတို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။“ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈမွာ လူမႈမီဒီယာမ်ားႏွင့္ တဲြလ်က္ ႐ွိတယ္။ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု အတြက္ သူတို႔ ‘Likes’ ဘယ္ေလာက္ရသည့္အေပၚ အမွီျပဳေနတယ္” ဟု အစီအစဥ္၌ ပါဝင္သူတစ္ဦးက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဤသို႔ တစ္ပါးသူ၏ လက္ခံမႈကိုလိုလားျခင္းက လူငယ္မ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚ အစြန္းေရာက္ ျပဳမူက်င့္ၾကံရန္ တြန္းပို႔ႏိုင္သည္။

တစ္ပါးသူ၏လက္ခံမႈကို လိုလားေတာင့္တျခင္းက အျမဲ႐ွိေနသည္။ က ၂၉ တြင္ ေလအာသည္ ခင္ပြန္း ယာကုပ္ ထံမွေမတၱာကို ေတာင့္တသည္ကို နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ သူ၏ အထီးက်န္မႈကို အမိအရ ေဖာ္က်ဴးေနသည့္ သူ႔သားသံုးဦး၏နာမည္မ်ားက ဤအခ်က္ကို ထင္ဟပ္ျပေနသည္ (း၃၁-၃၄)။ သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာမွာ သူေတာင့္တသည့္ လက္သင့္ခံျခင္းမ်ဳိးကို ယာကုပ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း တစ္ခါမွ် ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။

စတုတၳသားကို ေမြးဖြားသည့္အခါ ေလအာသည္ သူ႔ခင္ပြန္းယာကုပ္ကို ေမွ်ာ္ေန မည့္အစား ဘုရားသခင္ထံလွည့္ၿပီး “ခ်ီးမြမ္းသည္”ဟု အနက္႐ွိသည့္ ယုဒဟူ၍ သားကို အမည္ေပးခဲ့သည္ (း၃၅)။ အဆံုး၌ ေလအာသည္ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ကို ဘုရားသခင္ထံမွ ရွာေဖြရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပံုရသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းဇာတ္ေၾကာင္း၌ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဒါ၀ိဒ္မင္းသည္ ယုဒအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာၿပီး၊ ထိုမွ သခင္ေယ႐ႈ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔မွ ႀကိဳးစား႐ွာေဖြ ႏိုင္ပါေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ႈတစ္ပါးတည္းထံမွသာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အေမြခံရမည့္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားအျဖစ္၊ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ အဘဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ ထာဝရ ေနရမည့္သူမ်ားအျဖစ္ မိမိတို႔၏ျဖစ္တည္မႈ အစစ္အမွန္ကို ရွာေဖြေတြ႕႐ွိ ႏိုင္ပါသည္။ ရွင္ေပါလုေရးသားထားသကဲ့သို႔ ဤေလာကတြင္ရွိေသာ အရာတစ္ခုမွ် “အဖိုးအနႏၣထိုက္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကိုသိေသာပညာ”ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ မရႏိုင္ပါ (ဖိ ၃း၈)။ PETER CHIN