အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားရသည့္ေလာကသည္ ကၽြန္မကို စြမ္းရည္ျမင့္မားၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ စီရင္ဆံုးျဖတ္တတ္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံႏိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦးက အေဝးမွဦးစီးသည့္စီမံကိန္းကေတာ့ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။
အဖြဲ႕၏တိုးတက္မႈကို အသိအမွတ္မျပဳေသာ ဤမန္ေနဂ်ာက ကၽြန္မတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကို ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ၿပီး ဖုန္းဆက္တိုင္း ပို၍အားစိုက္ ထုတ္ရန္ ေတာင္းဆို၏။ ဤသို႔ ေဒါသႏွင့္ဆူပူျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္မ စိတ္ဓာတ္က်၊ ပူပန္ခဲ့ရသည္။ အလုပ္ထြက္လိုသည့္အခ်ိန္မ်ား႐ွိခဲ့သည္။

အဲဂုတၱဳ၌ အေမွာင္က်ေရာက္ေစသည့္အခ်ိန္၌ ဖာေရာမင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ ေမာေရွသည္လည္း လက္ေလွ်ာ့ ထြက္ခြာလိုစိတ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဲဂုတၱဳ၌ ဘုရားသခင္သည္ ကပ္ေဘးရွစ္မ်ဳိးကို က်ေရာက္ ေစခဲ့ၿပီး ဖာေရာဘုရင္သည္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ေပါက္ကြဲေတာ့သည္။ “(ေမာေရွ) ငါ့ထံမွထြက္သြားေလာ့။ ေနာက္တစ္ဖန္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ေအာင္ သတိျပဳေလာ့။ ငါ့မ်က္ႏွာကိုျမင္ေသာေန႔၌ ေသမည္”ဟု မိန္႔ၾကားသည္ (ထြ ၁၀း၂၈)။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း အဆံုးတြင္ ဣသေရလလူတို႔ကို ဖာေရာဘုရင္၏လက္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ထုတ္ေဆာင္ရာ၌ ဘုရားက ေမာေ႐ွကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ “ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္အမ်က္ကို မေၾကာက္ဘဲ အဲဂုတၱဳျပည္ကို စြန္႔သြား၏။ အေၾကာင္းမူကား မ်က္ျမင္မရေသာဘုရားသခင္ကို ျမင္ရဘိသကဲ့သို႔ တည္ၾကည္ျခင္း ရွိ၏” (ေဟၿဗဲ ၁၁း၂၇)။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူတို႔ကို ကယ္ႏုတ္မည္ဟူေသာ ကတိေတာ္ တည္မည္ဟုယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဖာေရာဘုရင္ကို ေမာေရွ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ (ထြ ၃း၁၇)။

အေျခအေနတိုင္း၌ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူရွိေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မစေနေၾကာင္း ကတိေတာ္အေပၚ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမွီျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သဘာဝလြန္အစြမ္းတန္ခိုး ေပးသနားျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ မိမိကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း စသည္တို႔ကို ေပးသနားျခင္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ မွားယြင္းစြာ တံု႔ျပန္မႈတို႔၏ဖိအားကို ခံရပ္ႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္ မစေတာ္ မူ၏ (၂ တိ ၁း၇)။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္ရန္၊ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏ ဦးေဆာင္မႈေနာက္လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ရဲရင့္ျခင္းသတၱိကို ျပင္ဆင္ေပးသနားေတာ္မူ၏။ JENNIFER BENSON SCHULDT