ကၽြန္ေတာ့္ဖခင္သည္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ေအာင့္ေန၍ ဆရာ၀န္က သူ႔ႏွလံုးကို စစ္ေဆး ၾကည့္ရန္ေျပာခဲ့သည္။ အေျဖက ေသြးလႊတ္ေၾကာသံုးေၾကာ ပိတ္ေနသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္၌ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ခြဲစိတ္ကုသရန္ ခ်ိန္းဆိုသည္။ ေသာကေရာက္ေနေသာ္လည္း ေဖေဖက ယင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္ေသာအမွတ္သညာအျဖစ္ျမင္သည္။ “ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ ႏွလံုးသားအသစ္ကို ငါရမွာ”ဟု ေျပာသည္။ အမွန္လည္း သူရရွိခဲ့သည္။ ခြဲစိတ္မႈေအာင္ျမင္ၿပီး သူ၏ “ႏွလံုးအသစ္”၌ အသက္ေသြးတို႔ ေကာင္းမြန္စြာျပန္လည္စီးဆင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အသက္တာသစ္ကို ဘုရားသခင္ကမ္းလွမ္းေနသည့္အေၾကာင္း အေဖ႔၏ခြဲစိတ္မႈက ျပန္၍အမွတ္ရေစခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ ႏိုင္စြမ္းျဖစ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားတြင္ အျပစ္မ်ားက ပိတ္ဆို႔ေန၍ ၄င္းတို႔ကိုရွင္းလင္းပစ္ရန္ ၀ိညာဥ္ေရးခြဲစိတ္ကုသမႈ လိုအပ္ေနပါသည္။

၄င္းသည္ ေယဇ ၃၆း၂၆ ၌ လူမ်ဳိးေတာ္တို႔အား ဘုရားသခင္ ကတိ ေပးထားသည့္ အရာျဖစ္သည္။ “စိတ္ႏွလံုးသစ္ကို ငါေပးမည္။ သေဘာသစ္ကို သြင္းထားမည္။ သင္တို႔ ကိုယ္ခႏၶာထဲက ေက်ာက္ႏွလံုးကိုႏုတ္၍ အသားႏွလံုးကို ေပးမည္”၊ … ”သင္တို႔ကို ခပ္သိမ္းေသာအညစ္အေၾကးမွစ၍ …ကင္းစင္ေစမည္” (း၂၅)၊ “ငါဝိညာဥ္ကိုလည္း သင္တို႔အထဲသို႔သြင္းေပး”မည္ (း၂၇) ဟု ဘုရားသခင္ အာမခံထားသည္။ သူတို႔၏ အသက္တာကို ျပန္လည္သစ္လြင္ေစႏိုင္သူအေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမဲ့ေနသူမ်ားထံ အသစ္တစ္ဖန္ စတင္ခြင့္ကို ဘုရားသခင္က ကတိေပးထားပါသည္။

ထိုကတိေတာ္သည္ ေနာက္ဆံုး၌ သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသခံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းတို႔အားျဖင့္ ျပည့္စံုၿပီျဖစ္သည္။ သခင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္လွ်င္ အျပစ္မ်ား၊ စိတ္ပ်က္စရာမ်ားႏွင့္ကင္းစင္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးႏွလံုးသားသစ္ကို ရရွိသည္။
ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ဝလ်က္ “ငါတို႔သည္လည္း အသစ္ေသာ အသက္တာ ၌ က်င္လည္ရၾက”မည့္အေၾကာင္း (ေရာ ၆း၄) ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ အသက္ေသြးျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏွလံုးသားသစ္ေလးမွာ ခုန္ေနပါသည္။ ADAM HOLZ