မိုက္ကယ္သည္ မိမိအား ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးသည့္အ႐ွင္ႏွင့္ ေသလုဆဲဆဲ ေရာဂါခံစား ေနရေသာဇနီးအား ထိေတြ႕သိရွိေစလိုသည္။ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို သ႔ူဇနီးအား မွ်ေဝ ခံစားေစလိုေသာ္လည္း သူမ စိတ္မဝင္စားပါ။ တစ္ေန႔တြင္ သူသည္ ရပ္ကြက္ထဲ႐ွိ စာအုပ္ဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ေ႐ွ႕မွ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားစဥ္ “အဘဘုရား၊ ထိုေနရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္႐ွိပါသလား” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စာအုပ္ေလးက သူ႔အား ညႇိဳ႕ယူဖမ္းစားေနသည္။ ထိုစာအုပ္ကို ဝယ္သြားလွ်င္ သူ႔ဇနီးက မည္သို႔တုံ႔ျပန္မည္ကိုသူအတပ္ မေျပာႏိုင္ပါ။ စာအုပ္ဆိုင္သို႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝင္လိုက္ ထြက္လိုက္လုပ္ၿပီးမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုစာအုပ္ကို ဝယ္လိုက္ သည္။ သူ႔ဇနီးက ဘာမွ်မေျပာဘဲ လက္ခံလိုက္ေသာေၾကာင့္ သူအံ့ၾသသြားသည္။

ထိုစာအုပ္က သူမ၏စိတ္ကိုထိေတြ႔ေစၿပီး စာအုပ္ကို စတင္ဖတ္ပါေတာ့သည္။ ႏွစ္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ မိုက္ကယ္၏ဇနီးကို ဘုရားသခင္ ႐ုတ္သိမ္းသြားၿပီး ကိုယ္ေတာ္ ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း သူမအား စြန္႔ပစ္၍မထားဘဲ စိတ္ခ်စြာ အနားေပးခဲ့ပါသည္။

ဘုရားသခင္က ေမာေ႐ွအား သူ၏လူမ်ိဳးေတာ္တို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထုတ္ယူ ေခၚေဆာင္သြားရန္ ေျပာသည့္အခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ သ႔ူအား တန္ခုိးကို ေပးမည္ဟု ကတိမေပးခဲ့ပါ။ တန္ခိုးေပးမည့္အစား “ငါသည္ သင့္ဘက္၌႐ွိမည္” (ထြ ၃း၁၂) ဟူ၍သာ ကတိေပးခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈကို ကားတိုင္ေပၚတြင္တင္၍ အဆံုးစီရင္စဥ္အခါ သူ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားအား သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အဘဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ထာဝရ႐ိွေနမည္ဟု ေနာက္ဆံုးမွာၾကားကတိေပးခဲ့သည္ (ေယာ ၁၅း၂၆)။

ဘဝ၏စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ မစကူညီေပးခဲ့သည္။ သက္ေသာင့္သက္သာ႐ွိေစရန္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါကုသေပးျခင္းအားျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ျပႆနာ မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ေျဖ႐ွင္းေပးျခင္းျဖင္႔လည္းေကာင္း ကူညီမစသည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္ေပးသည့္ အေကာင္းဆံုးေသာလက္ေဆာင္သည္ သူ႔ကိုယ္တိုင္ကို ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာ အျဖစ္ဆံုးေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ မည္သည့္ အရာႏွင့္ပင္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ပါေလေစ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အျမဲအတူ ႐ွိေန သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားမည္သည့္အခါမွ် စြန႔္ပစ္၍မသြားပါ။ LESLIE KOH