ေနသည္ အေ႐ွ႕အရပ္မွထြက္ပါသလား။ ေကာင္းကင္သည္ အျပာေရာင္ျဖစ္ပါသလား။ သမုဒၵရာေရသည္ ငန္ပါသလား။ ကိုေဘာ့လ္သတၱဳ၏ အက္တမ္အေလးခိ်န္သည္ ၅၈.၉ ျဖစ္ပါသလား။ ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းအား သိပၸံၾကမ္းပိုး သို႔မဟုတ္ အေသးအဖြဲမ်ားကို စပ္စပ္စုစု ေလ့လာေသာသူမ်ားသာလွ်င္ ေျဖဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေသာေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖမ်ားမူကား ႐ိုးစင္းလြန္းလွပါသည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ားသည္ ေမးေလ့ေမးထမရွိသည့္ သေရာ္ေတာ္ေတာ္ေမးခြန္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

“သင္သည္ က်န္းမာျခင္းသို႔ေရာက္လိုသေလာ” (ေယာ ၅း၆) ဟူသည့္ သခင္ေယရႈ၏ သေရာ္သလုိထင္ရ သည့္ ေမးခြန္းကို ၾကားရစဥ္ ထိုကဲ့သို႔အေမးခံရလွ်င္ “လာေနာက္ေနတာလား။ ကၽြန္ေတာ္ အကူအညီကို ေစာင့္ေနတာ ၃၈ ႏွစ္ ႐ွိၿပီ” ဟုျပန္ေျဖမည္မွာ အသိသာႀကီး ပါ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္ေမးေသာ ေမးခြန္းသည္ ေထ့ေငါ့ ေနာက္ေျပာင္ေသာေမးခြန္း မဟုတ္ပါ။ မွန္ေသာစကား သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏အသံေတာ္သည္ ၾကင္နာသနားျခင္းႏွင့္ အျမဲျပည့္ဝ လွ်က္ ႐ွိသည့္အျပင္ သူ၏ေမးခြန္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသူသည္ ျပန္လည္က်န္းမာလိုေသာဆႏၵရွိသည္ကို သခင္ေယ႐ႈသိသည္။ သ႔ူအားဂ႐ုစိုက္မည့္သူ မရွိသည္မွာလည္း ၾကာၿပီျဖစ္လိမ့္မည္။ သခင္က သူ႔အား အံ့ဖြယ္ရာ အနာၿငိမ္းျခင္းကို ေပးလိုသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ျပတ္သားေသာေမးခြန္းကို ေမးၿပီး သူမည္သို႔ တုံ႔ျပန္မည္ကို လမ္းဖြင့္ေပးသည္။ “ထေလာ့။ ကိုယ္အိပ္ရာကိုေဆာင္၍ လွမ္းသြားေလာ့” (း၈) ဟု သခင္ေယ႐ႈက မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ခမ္းေျခာက္ေနရာမွ လြတ္လပ္ျခင္းအခြင့္ကို ရရွိေသာသူႏွင့္တူသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျပန္လည္ရွင္သန္ေစျခင္းအလိုငွာ ၾကင္နာစြာျဖင့္ သူ႔အား ယံုၾကည္ကိုးစားရန္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။ JOHN BLASÉ