ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္က ဂါနာႏိုင္ငံ၌ ႀကီးျပင္းလာစဥ္ လူအုပ္ၾကားတြင္ အေဖ့လက္ကို ကိုင္ၿပီး ေလွ်ာက္လည္ရသည္ကို ၾကည္ႏူးမိသည္။ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္႔အေဖလည္းျဖစ္ သူငယ္ခ်င္းလည္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအရ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လက္ဆုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြအစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္သညာျဖစ္သည္။ အတူတစ္ကြ လမ္းေလွ်ာက္စဥ္ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ိဳးစံုကို ေျပာၾကဆိုၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲ အထီးက်န္ ျဖစ္တုိင္း ႏွစ္သိမ့္မႈကို အေဖထံမွ ရရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေဖာ္ဖြဲ႔ျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္ အလြန္တန္ဖိုးထားသည္။

သခင္ေယ႐ႈက သူ၏ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားအား “မိတ္ေဆြမ်ား” ဟု ေခၚၿပီး မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္း အမွတ္သညာ မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ “ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကို ခ်စ္ေတာ္မူ သကဲ့သို႔ ငါသည္ သင္တို႔ကိုခ်စ္၏” ဟု ကိုယ္ေတာ္မိန္႔ႁမြက္သည္ (ေယာ ၁၅း၉)။ မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ သူ၏အသက္ကို စြန္႔သည္ (း၁၃)။ ကိုယ္ေတာ္က သူ႔အေဆြတို႔အား ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္အရာမ်ားကိုျပသည္ (း၁၅)။ ဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ အရာအားလံုးကို သြန္သင္ျပသသည္ (း၁၅)။ သူ၏သာသနာလုပ္ငန္း အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သူ၏အေဆြတို႔အား မွ်ေဝခံစားခြင့္ျပဳသည္ (း၁၆)။

ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘဝအသက္တာတစ္ေလွ်ာက္ အေဖာ္မြန္အျဖစ္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းခ့ဲသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေခါင္းစားရသည့္အရာမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အထီးက်န္ၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနေသာအခ်ိန္ မ်ားတြင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေဖာ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေပးသည္။

ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ခ်စ္ခင္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏သြန္သင္မႈမ်ားကို နာခံလွ်င္ မိတ္သဟာရဖြဲ႔မႈသည္ ပိုမို၍ခိုင္မာသည္ (း၁၀၊ ၁၇)။ သူ၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားကိုနာခံပါက “တည္ၾကည္ေသာအသီး” (း၁၆) ကို သီးမည္ျဖစ္သည္။

ျပႆနာေပါင္းစံုႏွင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည့္ ဤကမာၻႀကီးထဲ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းစဥ္ သခင္ႏွင့္မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္းကို သတိရေတာင့္တေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္း၏ သေကၤတပင္ျဖစ္သည္။ LAWRENCE DARMANI