ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ ညိဳမႈိင္းေမွာင္မိုက္လ်က္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕တံတိုင္း၏ အျပင္ဘက္႐ွိ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ လြန္ခဲ့သည့္သံုးႏွစ္တာ ကာလပတ္လံုး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕ သားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္႐ွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ မ႐ႈမလွနာက်င္စြာျဖင့္ သစ္တိုင္ ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းခံေနရသည္။ ပူေဆြးဝမ္းနည္းလ်က္ ငိုေႂကြးျမည္တမ္း ေနၾက သည္။ ညေနခင္းဆည္းဆာသည္ အေရာင္ေဖ်ာ့ေတာ့ၿပီး ေမွးမွိန္လ်က္႐ွိသည္။ ျပင္းထန္ေသာနာက်င္မႈကိုခံစားေနရသည့္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ကားတိုင္ေပၚမွ ႀကီးစြာေသာအသံျဖင့္ “အမႈၿပီးၿပီ” (မ ၂၇း၅၀၊ ေယာ ၁၉း၃၀) ဟုေႂကြးေၾကာ္ၿပီးလွ်င္ အသက္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ၏။

ထိုခဏတြင္ အျခားေသာအသံတစ္သံသည္ ဗိမာန္ေတာ္မွ ၿမိဳ႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ ထြက္ေပၚလာသည္။ ခ်ည္ထည္အဝတ္တစ္ထည္၏ ဆုတ္ျဖဲသံ ျဖစ္သည္။ မည္သူကမွ် ဆုတ္ျဖဲျခင္းမျပဳဘဲ ဗိမာန္ေတာ္တြင္းရွိ သန္႔ရွင္းရာေနရာႏွင့္ ဗိမာန္အျပင္ပိုင္းကို ခြဲျခားထားေသာ အလြန္ႀကီးမား၍ ထူထဲေသာ ကုလားကာသည္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ သူ႔အလိုလို ႏွစ္ျခမ္းဆုတ္ျပဲသြားသည္ (မ ၂၇ း၅၁)။

ထိုစုတ္ျပဲသြားေသာ ကုလားကာသည္ လက္ဝါး ကားတိုင္၏ အမွန္တရားကို ပံုေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ ႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအသစ္ ေပၚထြန္းလ်က္ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚမွ သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးၿပီး (ေဟျဗဲ ၁၀း၁၀)၊ အျပစ္ငရဲမွ ကယ္ခၽြတ္ကာ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔အား ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆုေက်းဇူးကို ခံေစၿပီး အဘဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပန္လည္မိတ္သဟာယဖြဲ႔ခြင့္ကို ရၾကသည္ (ေရာ ၅း၆-၁၁)။

ေကာင္းျမတ္ေသာ ေသာၾကာႀကီးေန႔ အခါသမယတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္မွကယ္ႏႈတ္ၿပီး အဘဘုရားႏွင့္ထာဝရျပန္လည္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔ရေသာအခြင့္ကိုေပးသည့္္ သတင္းေကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံရရွိသည္ (ေဟျဗဲ ၁၀း၁၉-၂၂)။ ဆုတ္ျပဲေသာကုလားကာသတင္းေကာင္းအတြက္ အဘဘုရားကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ DAVE BRANON