လူတစ္ဦးသည္ သူ႔ေနအိမ္အျပင္ဘက္တြင္ လံုျခံဳေရးကင္မရာတပ္ဆင္ၿပီး ပံုထြက္ ေကာင္းမေကာင္း၊ ကင္မရာ အလုပ္လုပ္မလုပ္ ေသခ်ာေအာင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေနသည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးေနစဥ္ ပခံုးက်ယ္က်ယ္၊ အနက္ေရာင္ဝတ္ဆင္ထားသူတစ္ဦး ေနာက္ေဖး ျခံဝင္းထဲတြင္ ဟိုဟိုဒီဒီသြားေနသည္ကို သူေတြ႔ေနသည္။ ထိုက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သူကို သူရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဘူးေနသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုသူသည္ သူကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတိထားမိေတာ့သည္။

ကၽြန္မတို႔သည္ မိမိကိုယ္ခႏၶာမွ အျပင္ဘက္သို႔ ထြက္ၿပီး ကိုယ္ကိုယ္ကိုယ္ အေျခအေနအမွန္ကို ေလ့လာ သံုးသပ္သည့္အခါ မည္သည့္အရာကို ေတြ႔မည္နည္း။ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ဗာသေရွဘႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွလံုးသား ခိုင္မာလ်က္႐ွိစဥ္တြင္ သူ၏ျပင္ပမွ သူ႔အေပၚ မည္သို႔ ျမင္သည္ကို သိ႐ွိေစရန္ ဘုရားသခင္က ပေရာဖက္နာသန္ကို ေစလႊတ္၍ သူ႔အားကယ္တင္ခဲ့သည္ (၂ ရာ ၁၂)။

နာသန္က ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးအား ဆင္းရဲသားတစ္ဦး၏တစ္ေကာင္တည္းေသာသိုးအား လုယူသည့္ သူေဌးတစ္ဦး အေၾကာင္းကို ေျပာျပသည္။ တိရိစာၦန္အေကာင္ေရ မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း သူေဌးႀကီးသည္ ဆင္းရဲသား၏ တစ္ေကာင္တည္းေသာသိုးကို လုယူသတ္ျဖတ္ၿပီး ဟင္းလ်ာအျဖစ္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္သည္။ ဒါဝိဒ္မင္း၏ျပဳမူပံုကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပေသာ နာသန္၏ပံုျပင္ကို ၾကားၿပီးေနာက္ ဒါဝိဒ္သည္ ဥရိယ စိတ္ထိခိုက္ ေအာင္ ျပဳမူမိခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိသည္။ နာသန္သည္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကြင္းဆက္ကို ေဖာ္ျပေသာ္လည္း အဓိကထင္သာျမင္သာစြာ သိေစလုိသည့္အရာမွာ “ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္အျပစ္ကို ကယ္ေတာ္မူၿပီ” (း၁၃) ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပသည့္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္တင္ေျပာဆိုရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပစ္မွားေသာ သူႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစရန္ အတြက္သာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ တကြ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေနာင္တတရားသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ ေစရန္ လမ္း႐ွင္းေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT