အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လမ္းမေပၚ ကားေမာင္းထြက္လာစဥ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆင္းေနသည့္ ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ယာဥ္ကို မေစာင္႔လိုဘဲ ပရမ္းပတာ ေမာင္းၿပီး လမ္းေဘး လူသြားလမ္းေပၚတက္သြားကာ ျပန္ဆုတ္လာသည္။ သူ႔ကို ရဲဌာနမွ အေရးယူခဲ႔သည္။

ေစာင္႔ဆိုင္းရျခင္းက စိတ္မ႐ွည္စရာျဖစ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း ေစာင္႔ဆိုင္းေနစဥ္ လုပ္စရာ၊ သင္ယူစရာမ်ား႐ွိေနပါသည္။ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕မွ မထြက္သြားရန္ တပည့္ေတာ္မ်ားကို မိန္႔ၾကားစဥ္ (း၄) ဤအခ်က္ကို သခင္ေယ႐ႈ သိမွတ္ခဲ႔သည္။ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတၱိဇံခံယူရန္ သူတို႔ေစာင္႔ဆိုင္းေနရျခင္း ျဖစ္သည္ (း၅)။

အထက္ခန္း၌ သူတို႔ စု႐ံုးေနၾကစဥ္ သူတို႔ စိတ္လႈပ္႐ွားလ်က္ ေမွ်ာ္လင္႔တႀကီး ေစာင္႔စားေနေကာင္း ေစာင္႔ေနမည္။ သခင္ သူတုိ႔ကို ေစာင္႔စားရန္ မိန္႔ၾကားစဥ္ သခင္က ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေစာင္႔ရန္ မဆိုလိုေၾကာင္း သူတို႔ နားလည္ပံုရသည္။ သူတုိ႔ဆုေတာင္းလ်က္ ေစာင္႔သည္ (း၁၄)။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အလိုအရ ယုဒကို အစားထုိးရန္ တပည့္ေတာ္ အသစ္တစ္ပါးကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔ၾကသည္ (း၂၆)။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္လ်က္ ဆုေတာင္းၾကစဥ္ သူတို႔အေပၚသို႔ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သက္ေရာက္ေလသည္(၂း၁-၄)။

တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ေစာင္႔ဆိုင္း႐ံု ေစာင္႔ဆိုင္း ေနၾကျခင္းမက သူတို႔ကိုယ္ကို ျပင္ဆင္ေနခဲ႔ၾကသည္။ ဘုရားသခင္ကို ေစာင္႔ဆိုင္းစဥ္ ဘာမွ မလုပ္ရန္ (သို႔) စိတ္မ႐ွည္စြာႏွင္႔ တစ္စံုတစ္ရာကို ေ႐ွ႕ဆက္တိုးလုပ္ေဆာင္ရန္ ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ မသက္ေရာက္ပါ။ ထိုသို႔ျဖစ္မည့္အစား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆုေတာင္း၊ ကိုးကြယ္လ်က္ မိတ္သဟာယျပဳလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ ဘာျပဳမည္ကို ေစာင္႔စားႏိုင္ပါသည္။ ေစာင္႔စားေနရသည့္အခ်ိန္သည္ ေ႐ွ႕ျဖစ္လာမည့္အရာအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ခႏၶာ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။

ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ေစာင္႔စားရန္ မိန္႔ၾကားလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အတြက္ ကိုယ္ေတာ္၏အၾကံအစည္ကို ယံုၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္လ်က္ စိတ္လႈပ္႐ွား ေနႏိုင္ပါသည္။ PETER CHIN