ဖာနန္ဒိုပက္ဆိုအာ၏ ေပၚတူဂီကဗ်ာ“Ode Marítima” တြင္ “ဆိပ္ခံေဘာတံတားတိုင္းက မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေတာင့္တမႈကို ေဖာ္ျပေနသည္” ဟု ဆိုသည္။ သေဘၤာသည္ သေဘာၤဆိပ္မွ တျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာထြက္ခြာသြားရာ၊ ပက္ဆိုအာ၏သေဘၤာဆိပ္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံစားရသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ သေဘၤာက ထြက္သြား သည္။ သေဘၤာဆိပ္က က်န္ခဲ့သည္။ သေဘၤာဆိပ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ အိပ္မက္၊ ပူေဆြးတမ္းတမႈမ်ားကို ႀကိတ္မွိတ္ ခံေနရေသာ အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ က်န္ရွိေနၿပီး မိမိ ဆံုးရႈံး သြားေသာအရာ၊ မိမိလက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာအရာအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစစ္စစ္နာက်င္ခံစားရသည္။

“ေတာင့္တျခင္း”(saudade) ဟူေသာ စကားလံုးသည္ ေပၚတူဂီ စကားအားျဖင့္ အတိတ္ကို တသသလြမ္းဆြတ္ေနျခင္း ကို ရည္ၫႊန္းၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏နက္ရႈိင္းသည့္ နာက်င္ခံစားမႈဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ သည္။ ကဗ်ာဆရာက ႐ွင္းျပရန္ခက္ခဲေသာအရာကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေနေဗာေတာင္သည္ ေမာေ႐ွ၏ “မျဖစ္ႏိုင္ေသာေတာင့္တမႈ” ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ေနေဗာေတာင္မွ သူလုံးဝေျခခ်ႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာ ကတိေတာ္ျပည္သို႔ သူေငးၾကည့္ ခဲ့ရသည္။ “သင္သည္ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ျမင္ရေသာအခြင့္ကို ငါေပး၏။ သို႔ရာတြင္ ကူး၍ မသြားရ”(တရား ၃၄:၄) ဟု ေမာေ႐ွကို ဘုရားသခင္မိန္႔ၾကားသည့္ စကားလံုး မ်ားက ျပင္းထန္ပံုရသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအခ်က္ကိုသာျမင္လွ်င္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အမႈ၏အဓိကအခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ လြဲေခ်ာ္သြားႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္က ေမာေ႐ွကို အလြန္ႀကီးမားသည့္ႏွစ္သိမ့္မႈကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ “ငါသည္ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ယာကုပ္တို႔အား က်ိန္ဆို၍ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္အား ငါေပးမည္ဟု ကတိထားေသာ ျပည္ကိုၾကည့္ေလာ”့ (း၄)။ မၾကာမီ ေမာေ႐ွသည္ ေနေဗာေတာင္မွ ခါနန္ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္ေတာ္သို႔ ထြက္ခြာသြားရမည္ျဖစ္သည္ (း၅)။

ဘဝ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မၾကာခဏ ဆိပ္ခံေဘာတံတားတြင္ ရပ္ေနရသည္။ ခ်စ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေကြကြင္းရသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားေမွးမွိန္လ်က္ အိပ္မက္မ်ားေသဆံုးရသည္။ ထိုအရာမ်ားအလယ္၌ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၏ ပဲ့တင္သံမ်ား၊ ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရိပ္အႁမြက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး သိ႐ွိခံစားရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္တမ္းတမႈမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ညႊန္ျပေနသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတာင့္တမႈ၏ ၿပီးျပည့္စံုရာျဖစ္သည္။ TIM GUSTAFSON