ေရေျမေတာေတာင္သဘာဝေဆးျခယ္သည့္ အတန္းခ်ိန္တြင္ အေတြ႕အၾကံဳႂကြယ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူပန္းခ်ီဆရာႀကီးသည္ ကၽြန္မ၏ပထမဆံုးလက္ရာကို အကဲျဖတ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ကၽြန္မ၏ပန္းခ်ီကားေ႐ွ႕တြင္ သူ၏ေမးကို ကိုင္လ်က္ ၿငိမ္သက္စြာရပ္ေနသည္။ သူေျပာေတာ့မည္၊ လက္ရာမေကာင္းဟု သူေျပာေတာ့မည္ဟု ကၽြန္မထင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သူ မေျပာခဲ့ပါ။

အေရာင္စပ္ထားသည့္ အေနအထားႏွင့္ ထင္႐ွား ေပၚလြင္သည့္ ခံစားခ်က္ကို သူသေဘာက်ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သည့္ေနာက္ အေဝးမွသစ္ပင္မ်ားကို ပို၍ ေတာက္ပစြာ ျခယ္မႈန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျခံဳပင္မ်ားသည္ ပို၍ႏူးညံ့ ေပ်ာ႔ေျပာင္းေသာအ႐ြက္မ်ားခၽြန္မ်ား႐ွိရန္ လိုအပ္သည္။ အျမင္႐ႈေထာင့္ႏွင့္ အေရာင္အေသြးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းအေပၚ အေျခခံ၍၊ ကၽြန္မ၏ လက္ရာကို သူေဝဖန္ခြင့္႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ေဝဖန္မႈသည္ မွန္ကန္ၿပီး၊ ၾကင္နာမႈ႐ွိသည္။

လူတို႔၏အျပစ္အတြက္ ၎တို႔ကို ျပစ္တင္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေယ႐ႈသည္ ေ႐ွးေဟာင္းေရတြင္းတစ္ခု၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ ႐ွမာရိအမ်ိဳးသမီးကို အျပစ္တင္ရန္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးကို အသံုးမျပဳခဲ့ပါ။ လက္တစ္ဆုပ္ခန္႔ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ သူမ၏ဘဝကို သိမ္ေမြ႕ညင္သာစြာ ေဝဖန္ခဲ့ သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ သူမသည္ မိမိ၏စိတ္ေက်နပ္မႈကို ႐ွာေဖြျခင္းက သူမအား အျပစ္ျပဳမိရန္ ဦးတည္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဤအသိတရားေပၚတြင္ အေျခတည္လ်က္ ေယ႐ႈက သူသည္ ထာဝရစိတ္ေက်နပ္မႈအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္ (ေယာ ၄း၁၀-၁၃)။

ဤအေျခအေနတြင္ ေယရႈအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ သမၼာတရားကို ေပါင္းစပ္ျခင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္မတို႔၏ဆက္ဆံေရး၌ ကၽြန္မတို႔ေတြ႕ၾကံဳခံစား ရေသာ အရာျဖစ္သည္ (၁း၁၇)။ ကိုယ္ေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ ကၽြန္မတို႔ကို အျပစ္ဒုစ႐ိုက္၏ လႊမ္းမိုးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ သမၼာတရားသည္ ကၽြန္မတို႔ကို ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားမဟုတ္ဟု ေတြးေတာျခင္းမွ တားဆီးေပးသည္။

ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ သာ၍တူလာေအာင္ အသက္တာ၏မည္သည့္က႑ကို ႀကီးထြားတိုးတက္ေစရမည္ကို သခင္ေယ႐ႈ ေဖာ္ျပရန္ သူ႔အား ဖိတ္ေခၚပါမည္လား။ JENNIFER BENSON SCHULDT