ေျခာက္လအတြင္း ဂ်ဲရယ္၏ဘဝသည္ ၿပိဳလဲသြားခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း မ်ားေၾကာင့္ သူ၏လုပ္ငန္းႏွင့္ဓနဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးသြားသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေၾကကြဲဖြယ္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ သူ၏သား အသက္ဆံုး႐ႈံးသြားသည္။ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္စရာမ်ားေၾကာင့္ သူ၏မိခင္သည္ ႏွလံုးေဖာက္၍ ဆံုးသြားသည္။ ဇနီးသည္က အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဓာတ္က်ကာ၊ သမီးငယ္ႏွစ္ေယာက္ သည္ ေျဖမဆည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သူလုပ္ႏိုင္ သမွ်မွာ “အကၽြႏ္ုပ္ဘုရား၊ အကၽြႏ္ုပ္ဘုရား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္ကို စြန္႕ပစ္ေတာ္မူသနည္း (ဆာ ၂၂း၁)” ဟူသည့္ ဆာလံဆရာ၏ စကားလံုးမ်ားကို ေရ႐ြတ္ျခင္းေပတည္း။

ဂ်ဲရယ္အား ဆက္လက္ရွင္သန္ေစေသာ တစ္ခုတည္း ေသာအရာမွာ ေယ႐ႈကို ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေစသည့္ ဘုရားသခင္သည္ သူႏွင့္သူ၏မိသားစုတို႔အား သူတို႔၏နာက်င္မႈမ်ားမွ ထာဝရအသက္၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီသို႔ တစ္ေန႔တြင္ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ မစမႈအတြက္ သူ၏ကယ္ရာမဲ့ဟစ္ေခၚသံကို ဘုရားသခင္ အေျဖေပးလိမ့္မည္ ဆိုသည့္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းျခင္း ထဲ၌ ဆာလံဆရာဒါဝိဒ္ကဲ့သို႔ သူသည္ ေဝဒနာခံစားရသည့္ၾကားမွ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို ေ႐ြးႏႈတ္ကယ္တင္ေပး လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို သူစြဲကိုင္ခဲ့သည္ (း၄-၅)။

ထိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းက ဂ်ဲရယ္ကို ဆက္လက္႐ွင္သန္ေစခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္မ်ားအတြင္း သူ႔ကို သတင္းေမးတိုင္း၊ “ဟုတ္ကဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားလ်က္ပါ” ဟုသာ သူေျပာႏိုင္ခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ဂ်ဲရယ္ကို ႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ ခြန္အားႏွင့္ သတၱိမ်ားကိုေပးလ်က္ ထိုႏွစ္ကာလကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေစလ်က္ ထိုကိုးစားမႈကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ သူ၏မိသားစုသည္ ခက္ခဲၾကပ္တည္းမႈမ်ားမွ တျဖည္းျဖည္း ျပန္ေကာင္းလာခဲ့ၿပီး၊ မၾကာမီ ဂ်ဲရယ္သည္ သူ၏ပထမဆံုးေျမးဦးေလး၏ေမြးဖြားျခင္းကို ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ သူ၏ေအာ္ဟစ္ျခင္းသည္ ယခုတြင္ ဘုရားသခင္၏သစၥာ႐ွိျခင္း သက္ေသခံခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္ကို စြန္႔ပစ္သနည္းလို႕ ကၽြန္ေတာ္ မေမးေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ပါတယ္” ဟုသူဆိုသည္။

ဘာမွ် မက်န္ေတာ့ဟုထင္ရခ်ိန္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းက ဆက္လက္ ႐ွိေနဆဲပါ။ LESLIE KOH