ေကြးေကာက္ပံုပ်က္ေနေသာ ဘုရားေက်ာင္းေမွ်ာ္စင္ကို ေတြ႕ျမင္ရသူတိုင္းက အံ႔ၾသၾက သည္။ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕၏ေျပာျပခ်က္အရ ျပင္းထန္ေသာ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင္႔ တစ္ခ်ိန္က ဝင္႔ႂကြားခဲ႔ေသာ ဘုရားေက်ာင္းေမွ်ာ္စင္မွာ ေကြးေကာက္ ပံုပ်က္သြားၿပီး အႏၲရာယ္သတိေပးေနေတာ႔သည္။

အသင္းေတာ္မွ ထိုေမွ်ာ္စင္ထိပ္ကို အျမန္ျပဳျပင္ ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ရယ္စရာပံုေပါက္ေနသည့္ ပံုသဏၭာန္က ကၽြႏု္ပ္ကို အေတြးနက္ေစသည္။ အသင္းေတာ္ဆိုသည့္ ေနရာကို အရာရာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ေနရာအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႐ႈျမင္တတ္ၾကသည္။ မိမိ၏ပံုပ်က္ေကြးေကာက္မႈမ်ားကို ဖြင္႔ျပႏိုင္ေသာအရာအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မမွတ္ယူတတ္ပါ။ ဟုတ္သည္ မဟုတ္ပါလား။

သို႔ေသာ္ ပ်က္စီးေသာေလာကကမာၻ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးသည္ ပံုပ်က္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ပင္ကုိုယ္ မိမိအားနည္းခ်က္ကိုယ္စီ ႐ွိၾကသည္။ မိမိ၏အားနည္းခ်က္ကို ဖံုးကြယ္ထားရန္ ေသြးေဆာင္ခံရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္႔က်င္ဖက္စိတ္ထားကို ခံယူရန္ က်မ္းစာမွ အားေပးသည္။ ဥပမာ – ၂ ေကာ ၁၂ တြင္ ႐ွင္ေပါလုက သူ၏မေဖာ္ျပလိုေသာ “ကိုယ္၌ ဆူးေသာစူး“ (း၇) ဟု သူေခၚသည့္ ႐ုန္းကန္ရမႈ႐ွိၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားနည္းခ်က္တြင္ သူ၏တန္ခိုးေတာ္ကို ေဖာ္ျပတတ္ေၾကာင္း အေျချပဳခဲ႔သည္။ သခင္ေယ႐ႈကလည္း “ငါ႔တန္ခိုးသည္ အားနည္းျခင္းအျဖစ္၌ စံုလင္တတ္သည္“ (း၉) ဟု ႐ွင္ေပါလုအား မိန္႔ၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ႐ွင္ေပါလုက “သို႔ျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင္႔ ခံရေသာ အားနည္းျခင္း၊ ကဲ႔ရဲ႕ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္း၊ က်ပ္တည္းစြာေသာ ဒုကၡေဝဒနာခံျခင္းတို႔ကို ငါႏွစ္သက္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ အားနည္းေသာအခါ တန္ခိုးႏွင္႔ ျပည့္စံုလ်က္႐ွိ၏” ဟု (း၁၀) နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။

မိမိ၏မျပည့္စံုမႈကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မႏွစ္သက္ပါ။ သိုေသာ္ ၎ကို ဝွက္ထားျခင္းက ျပည့္စံုမႈၾကား၌ အလုပ္လုပ္မည့္ သခင္ေယ႐ႈ၏တန္ခိုးကို ျငင္းပယ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ မိမိအသက္တာ၏ပံုပ်က္ေနေသာေနရာသုိ႔ သခင္ေယ႐ႈကို ေခၚဖိတ္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္က ႏူးညံ့စြာ ျပဳျပင္လ်က္ မိမိ၏ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖင္႔ ဘယ္ေသာအခါမွ မေအာင္ႏိုင္ေသာ အမႈမွ ကိုယ္ေတာ္ ေ႐ြးႏုတ္လိမ္႔မည္။ ADAM HOLZ