လန္ဒန္တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္၏အဆိုအရ – လူသည္ အထူးစပယ္႐ွယ္မ်ား မဟုတ္ပါ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္အာဏာပိုင္မ်ားက “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၌႐ွိေသာ လူသားမ်ား’’ ဟူသည့္ ျပပြဲတစ္ခုကို ၄ ရက္ၾကာ ခင္းက်င္းျပသခဲ႔သည္။ ေလွာင္အိမ္၌ ထည့္ထားသည့္ လူသားမ်ားကို အြန္လိုင္းၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔ၾကသည္။ လူသားသဘာဝကို ဧည့္ပရိသတ္မ်ား ပိုနားလည္ေစရန္ တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဆိုင္းဘုတ္တြင္ သူတုိ႔ စားသည့္အစာ၊ အမူအက်င္႔၊ ၎တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အရာ စသည့္ျဖင္႔ အေသးစိတ္ ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင္႔႐ွိသူက ဤျပပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူသား၏အတုုမ႐ွိျဖစ္ျခင္းကုိ ေမွးမိွန္ ေအာင္ လုပ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုျပပြဲၸ၌ ပါဝင္ခဲ႔သူ တစ္ဦးကလည္း ထိုအခ်က္ကို သေဘာတူပံုရသည္။ “လူကို သတၱဝါလို႔ ျမင္တဲ႔အခါ … ငါတို႔ဟာ ဘာမွအထူးစပယ္႐ွယ္ေတြ မဟုတ္ပါလားဆိုတာ သတိေပးေနသလိုပါပဲ’’ ဟု ဆိုသည္။

လူသားႏွင္႔ပတ္သက္၍ က်မ္းစာမွ ေျပာထားသည္ႏွင္႔ လံုးဝကိုဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို “ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ လကၡဏာ၊ ထူးဆန္းေသာလကၡဏာ တို႔ႏွင္႔’’ သူ၏သဏၭာန္ေတာ္ႏွင္႔အညီ ဖန္ဆင္းထားပါသည္ (ဆာ ၁၃၉း၁၄၊ က ၁း၂၆-၂၇)။

ဒါဝိဒ္သည္ ဘုရားသခင္ သူ႔ကို လံုးဝအကၽြမ္းတဝင္သိျခင္း၊ ေနရာတိုင္း၌ ႐ွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင္႔ ဆာလံ ၁၃၉ ကို အစျပဳထားသည္ (း၁-၁၂)။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ရက္ကန္းပညာ႐ွင္ကဲ႔သို႔ ဘုရားသခင္သည္ ဒါဝိဒ္၏ခႏၶာအတြင္းအျပင္ အဂၤါမ်ားကို ဖန္ဆင္းသည္သာမက (း၁၃-၁၄)၊ သူ႔အား အသက္႐ွင္ေသာဝိညာဥ္ကို ေပးၿပီး ဝိညာဥ္အသက္ကို ႐ွင္သန္ေစလ်က္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္စြာ ဆက္ဆံႏိုင္ခြင္႔ေပးသည္။ ဘုရားသခင္၏လက္ရာေတာ္မ်ားကို ဆင္ျခင္လ်က္ အံ႔ၾသျခင္း၊ နားမလည္ႏိုင္ျခင္းမ်ားျဖင္႔ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းတံု႔ျပန္ခဲ႔သည္ (း၁၄)။

လူသည္ အထူးစပယ္႐ွယ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ထူးဆန္း အံ႔ၾသဖြယ္အတုမ႐ွိေသာ သက္႐ွိအျဖစ္ ဖန္ဆင္းလ်က္၊ သူႏွင္႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္စြာ ဆက္ဆံႏိုင္ေရး အံ႔ဖြယ္အစြမ္းကိုပါ ေပးသနားသည္။ ဒါဝိဒ္ကဲ႔သို႔ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္ေတာ္ကိို ခ်ီးမြမ္းမည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္ လက္ေတာ္၏ဖန္ဆင္းျခင္းလက္ရာမ်ားျဖစ္သည္။ MARVIN WILLIAMS