၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ လူမႈအခြင္႔အေရးအတြက္ လႈပ္႐ွားသူ ဖဲန္နီေလာင္ဟာမား ႏွင္႔ အျခားလူ အေပါင္းအပါ ၆ ဦး တို႔သည္ တစ္ညလံုး ဘတ္စ္ကားစီးလာၿပီး ေနာက္ မစ္စၥစပီျပည္နယ္ ဝီႏိုနားေဒသ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုတြင္ နံနက္စာစားရန္ ရပ္နားၾကသည္။ ဥပေဒရဲအရာ႐ွိမ်ားက ၎တို႔ကို ေမာင္းထုတ္ၿပီးေနာက္ သူတို႔ ဖမ္းဆီး ခံရၿပီး ေထာင္ခ်ခံလိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ မတရား ဖမ္းဆီးမႈအားျဖင္႔ အ႐ွက္ခြဲဖိႏွိပ္မႈက မၿပီးသြားပါ။ ၎တို႔ အားလံုး ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ခံရၿပီး ဖဲန္နီက အဆိုးဝါးဆံုး ခံရသည္။ ေသလုမတတ္ အ႐ိုက္ခံရၿပီးေနာက္ သူမကို ပစ္ထားခ်ိန္တြင္ သူမထံမွ သီခ်င္းသံထြက္ေပၚလာသည္။ “ေပါလုႏွင္႔သိလတို႔ အက်ဥ္းခ်ခံရၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လူမ်ားကို သြားခြင္႔ျပဳပါ’’ ဟူသည့္ သီခ်င္းကို သူမတစ္ဦးတည္း မဆို၊ ခႏၶာကိုသာ ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ၿပီး စိတ္ဝိညာဥ္ကို မခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ေသာ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားကလည္း ဖဲန္နီႏွင္႔အတူ ကိုးကြယ္ခ်ီးမြမ္းခဲ႔သည္။

တမန္ေတာ္ဝတၳဳ ၁၆ အရ ေပါလုႏွင္႔ သိလ တုိ႔သည္ အျခားသူမ်ားကို သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း ေျပာျခင္းေၾကာင္႔ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္ခ်ခံရသည္။ ထိုသို႔ အဆင္မေျပမႈက ၎တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို မေလ်ာ႔ေစႏိုင္ခဲ႔ပါ။ “သန္းေခါင္အခ်ိန္၌ ေပါလုႏွင္႔သိလတို႔သည္ ပတၳနာျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ သီခ်င္းဆို ေလ၏’’ (း၂၅)။ ၎တို႔၏ ရဲရင္႔ေသာဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈက ေထာင္မွဴးမွစ၍ “သူ၏အိမ္၌ ႐ွိသမွ်ေသာသူတို႔အား သခင္ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ေဟာၾက၏’’ (း၃၂)။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အမ်ားစုအေနျဖင္႔ ေပါလု၊ သိလ၊ ဖဲန္နီတို႔ ၾကံဳခဲ႔ရေသာ ထိုသို႔ အစြန္းေရာက္ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ၾကံဳရမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အဆင္မေျပသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကိုျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ေယာက္စီတိုင္း ၾကံဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ၾကံဳရလွ်င္ သစၥာတည္ေသာ ဘုရားသခင္ထံမွ ခြန္အားကို ရ႐ွိလိမ္႔မည္။ ဆင္းရဲဒုကၡၾကားတြင္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ၿပီး ကိုယ္ေတာ႔္အတြက္ ေျပာဆိုရန္ ရဲရင္႔စိတ္ကိုေပးမည့္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုး၌ ႐ွိပါေစ။ ARTHUR JACKSON