အသက္ ၆၀ အရြယ္ အိမ္ေျခယာမဲ့စစ္ျပန္ႀကီး စတိဗ္ သည္ ေႏြးေထြးေသာရာသီဥတုတြင္ အျပင္မွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအိပ္စက္ခဲ့သည္။ တစ္ညေနတြင္ ပိုက္ဆံရရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သူလက္ျဖင့္ဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီကားကို ျပသေနစဥ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးက ေရာက္လာၿပီး သူ႔အား ပီဇာအနည္းငယ္ ေကြ်းခဲ့သည္။ စတိဗ္္သည္ ေက်းဇူးတင္စိတ္ အျပည့္ျဖင့္ လက္ခံခဲ့သည္။ ခဏအၾကာတြင္ စတိဗ္္သည္ သူစားေနေသာပီဇာကုိ အိမ္ေျခယာမဲ့သူ ေနာက္တစ္ဦးကို ေဝမွ်ခဲ့သည္။ ခ်က္ျခင္းပင္ ထိုအမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးသည္ မိမိရ႐ွိေသာအရာကို ထပ္မံရက္ေရာသည့္ ထုိလူႀကီးကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္မုန္႔တစ္ပန္းကန္ ျဖင့္ ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။

စတိဗ္္၏ဇာတ္လမ္းေလးက သုတၱံ ၁၁း၂၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သူတစ္ပါးကို ေရေလာင္းေသာသူသည္ ကိုယ္တိုင္ေရေလာင္းျခင္းအက်ိဳးကို ခံရမည္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ နည္းဥပေဒသကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္စံုတစ္ခုကို ျပန္လိုခ်င္ေသာစိတ္ျဖင့္ မေပးကမ္းသင့္ေပ။ ထိုလူႀကီးကဲ့သို႔ မိမိ၏ေဝမွ်ေပးကမ္းျခင္း၏အသီးကို ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း အက်ိဳးျပန္္ခံစားရျခင္းက ႐ွားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရား႐ွင္သြန္သင္ခဲ့သည္အတိုင္း ခ်စ္ျခင္းကို တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ သူတစ္ပါးကို ေပးကမ္းေဝမွ်ရန္ျဖစ္သည္(ဖိ ၂း၃-၄၊ ၁ ေယာ ၃း၁၇)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ ဘုရား႐ွင္ေက်နပ္အားရေတာ္မူသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ေငြျပန္ျဖည့္ေပးရန္ႏွင့္ ဗိုက္ျပည့္ေစရန္ ကိုယ္ေတာ္၌ တာဝန္မ႐ွိ ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားအားျဖင့္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ဝိညာဥ္ေရးရာအားျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တို႔ကို လန္းဆန္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ႐ွာၾကံေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသည္။

စတိဗ္္သည္ သူစားေနေသာ ဒုတိယပီဇာပန္းကန္ကိုလည္း အျပံဳးႏွင့္ လက္ကို ဖြင့္လ်က္ ေဝငွခဲ့ပါသည္။ သူ၌ မည္သည့္အရာမွ် မ႐ွိေသာ္ျငား ရက္ေရာစြာျဖင့္ အသက္႐ွင္ျခင္း၏အဓိပၸၸာယ္၊ မိမိတစ္ကိုယ္အဖို႔ စုေဆာင္းသိုဝွက္မည့္အစား မိမိတြင္ ႐ွိေသာ အရာမ်ားကို သူတစ္ပါးႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္စြာ ေဝငွတတ္ရန္ သူ နမူနာသာဓကျပခဲ့ သည္။ ဘုရား႐ွင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဦးေဆာင္ေန ခြန္အားေပးေနသည့္အတုိင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစသား။ KIRSTEN HOLMBERG