လူမဆန္စြာ ကားကို ၀ိုင္း၍ဖ်က္ဆီးၾကသည့္အတြက္ ေမရီ အန္း ဖရန္ကို ဒုကၡေရာက္ ခဲ့သည္။ အသက္႐ွင္ က်န္ရစ္ခဲ့ျငားလည္း ဒဏ္ရာေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္ခဲ့၏။ “ျမင္ျမင္သမွ်က အေမွာင္ထုပဲ” ဟု ဖရန္ကို ဆိုသည္။ ၂၁ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ေခ်ာ္လဲၿပီး ခါးဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ (မ်က္စိႏွင့္လံုး၀မဆိုင္သည့္) ခါးဒဏ္ရာခြဲစိတ္မႈမွ သတိျပန္ရ လာခ်ိန္တြင္ အံ့ၾသဖြယ္ သူမ်က္စိျပန္ျမင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီးမွ ပထမဆံုးအေနႏွင့္ သူ႔သမီး၏ မ်က္ႏွာကို ဖရန္ကို ျပန္ျမင္ရသည္။ သူ႔မ်က္စိျပန္ျမင္ရျခင္းကို သိပၸံနည္းက် မ႐ွင္းျပႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ံုေၾကာ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္က ေျပာသည္။ အဆံုးဟု ထင္ရသည့္ အေမွာင္ထုက အလွတရားႏွင့္အလင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

ဉာဏ္ပညာမဲ့မႈႏွင့္ ဒုစ႐ိုက္တို႔၏ဖံုးကြယ္မႈက ကမာၻႀကီးကို လႊမ္းၿခံဳထားၿပီး ဘုရားရွင္၏ေမတၱာကို မျမင္ႏိုင္ေအာင္ကြယ္ထားေၾကာင္း (ေဟရွာ ၂၅း၇) သမၼာက်မ္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ေျပာေန၏။ အတၱ၊ ေလာဘ၊ လြတ္လပ္လိုစိတ္၊ တန္ခိုး အာဏာ တပ္မက္မႈတို႔က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျမင္ကိုပိတ္ထားၿပီး “အံ့ဖြယ္ေသာအမႈတို႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီး… သစၥာႏွင့္ျမဲျမံ” သည့္ ဘုရားရွင္ကို (း၁) ရွင္းလင္းစြာ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ ကာထားသည္။

ဘာသာျပန္တစ္ခုက ဤတင္းတိမ္ ပိတ္ဖံုးထားျခင္းကို “တိမ္သလႅာမည္း” ဟု ေခၚဆိုထားသည္။ မိမိတို႔ဘာသာဆိုလွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံ အေမွာင္ဖံုးကာ၊ မေရမရာျဖစ္ၿပီး၊ စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈတို႔ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေခ်ာင္ပိတ္ကာ စမ္းတ၀ါး၀ါးႏွင့္ ဒယီးဒယိုင္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ွ႕ဆက္ သြားရမည့္လမ္းကို မျမင္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ပေရာဖက္ေဟရွာယက ဘုရားသခင္သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ “လူမ်ဳိးတို႔ကို ဖံုးလႊမ္းေသာ တင္းတိမ္ကိုလည္းေကာင္း ပယ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္”ဟုကတိေပးထားသည့္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါသည္(း၇)။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမဲ့သည့္အေျခအေန၌ ဘုရားသခင္သည္ ပစ္မထားပါ။ သူ၏ခ်စ္ေမတၱာအလင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျမင္ကိုကြယ္ေစသည့္အရာမွန္သမွ်ကို ဖယ္ရွား ေပးလ်က္ ေကာင္းမြန္သည့္အသက္တာ၊ ႂကြယ္၀သည့္ ေက်းဇူးေတာ္စသည့္ လွပသည့္ အျမင္႐ူပါ႐ံုျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အံ့ၾသမိန္းေမာေစပါသည္။ WINN COLLIER