၁၈၇၇ ခုႏွစ္၊ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းခ်ိန္အတြင္း ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံရန္ ေရာ့ဒ္နီ စမစ္ အေ႐ွ႕သို႔ လွမ္းလာစဥ္ “အို ဂ်စ္ပစီေကာင္ေလးပဲ”ဟု တစ္စံုတစ္ဦးက မႏွစ္ၿမိဳ႕စြာ ေရ႐ြတ္လိုက္သည္။ ပညာမတတ္သည့္ ဂ်စ္ပစီမိဘႏွစ္ပါး၏သား၊ ဤဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေလးကို မည္သူတစ္ဦးကမွ် အထင္မႀကီးပါ။ သို႔ေသာ္ ေရာ့ဒ္နီက ထိုတီးတိုးသံမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ပါ။ သူ႔ဘ၀အတြက္ ဘုရားသခင္၌ အၾကံအစည္႐ွိေၾကာင္း စိတ္ခ်ေသခ်ာသည္။ သို႔ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ အဂၤလိပ္အဘိဓာန္စာအုပ္ကို ၀ယ္ယူၿပီး ေရးတတ္ဖတ္တတ္ေအာင္ သူ႔ဘာသာသူ ေလ့လာခဲ့၏။ “႐ွင္ေယ႐ႈထံကို ေရာက္ႏိုင္တဲ့လမ္းက ကိမ္းဘေရ့ခ်္၊ ဟားဗတ္၊ ေရးလ္၊ တကၠသိုလ္က ပညာတတ္မွ ဒါမွမဟုတ္ ကဗ်ာဆရာေတြမွ မဟုတ္ဘူး။ လမ္းကေတာ့ ကရာနီကုန္းလမ္းေဟာင္းပဲ ျဖစ္တယ္”ဟု သူတစ္ႀကိမ္က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ေမွ်ာ္လင့္စရာမရွိသည့္အျဖစ္မွ ေရာ့ဒ္နီသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူမ်ားစြာကို ေယ႐ႈ႐ွင္ထံ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ဘုရားအသံုးျပဳသည့္ ဧ၀ံေဂလိဆရာတစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့၏။

ဘာသာေရးဆရာမ်ား စနစ္တက်သင္ၾကားေပးသည့္ေက်ာင္း၌ မတက္ေရာက္ ဖူးသည့္ ဂါလိလဲအိုင္မွ တံငါသည္ ေပတ႐ုသည္လည္း သာမန္လူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး (တ ၄း၁၃) “ငါေနာက္သို႔လိုက္ေလာ့” ဟူေသာ စကား႐ိုး႐ိုးေလးျဖင့္ သူ႔ကို သခင္ေယ႐ႈ ေခၚခဲ့သည္ (မ ၄း၁၉)။ ေပတ႐ုႀကီးျပင္းလာပံုႏွင့္ ဘ၀လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ က်႐ံႈးမႈမ်ား မည္သို႔ပင္ရွိပါေလေစ၊ သခင္ေယ႐ႈေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ “ေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူေသာအမ်ဳိး… မင္းစည္းစိမ္႐ွိေသာ ယဇ္ပေရာဟိတ္မ်ဳိး၊ သန္႔ရွင္းေသာလူမ်ဳိး၊ ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာ အေပါင္းအသင္းျဖစ္”ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူအခိုင္အမာ ေျပာဆိုခဲ့သည္ (၁ ေပ၂း၉)။

ပညာအရည္အခ်င္း၊ ႀကီးျပင္းလာပံု၊ က်ား/မ၊ မည္သည့္လူမ်ဳိး ျဖစ္ပါေလေစ လူတိုင္းသည္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏မိသားစု၀င္ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ဘုရားရွင္ အသံုးျပဳႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္”အထူးပိုင္ဆိုင္ေသာသူ” ျဖစ္ခြင့္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္သူအားလံုးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ESTERA PIROSCA ESCOBAR