ကၽြန္ေတာ္ အာရွ၌ခရီးသြားစဥ္ ဖတ္ရမည့္စာမ်ား၊ အလုပ္ဖိုင္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ အိုင္ပက္ မွာ ႐ုတ္တရက္ ပ်က္သြားၿပီး ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္မည္းမည္းသာ ေပၚလာသည္။ အကူအညီရွာရာ ကြန္ျပဴတာဆိုင္တစ္ဆိုင္ကိုေတြ႕ေသာ္လည္း ျပႆနာမွာ ကၽြန္ေတာ္က တ႐ုတ္စကား မေျပာတတ္၊ ဆိုင္႐ွင္ ဆရာသမားကလည္း အဂၤလိပ္လို မေျပာတတ္ပါ။ မည္သို႔ေျဖ႐ွင္းမည္နည္း။ သို႔ႏွင့္ ေဆာ့၀ဲလ္ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခု အားျဖင့္ သူက တ႐ုတ္လို စာ႐ိုက္လိုက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္က အဂၤလိပ္လို ျပန္ဖတ္ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က အဂၤလိပ္လို စာ႐ိုက္ထည့္လွ်င္ သူက တ႐ုတ္လို ျပန္ဖတ္ႏိုင္သည္။ ဘာသာစကား မတူသည့္တိုင္ ထိုေဆာ့၀ဲလ္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွင္းလင္းစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ အဘဘုရားထံ ကၽြႏု္ပ္ဆုေတာင္း သည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသားကို ေကာင္းစြာ မေဖာ္ျပႏိုင္၊ မဆက္သြယ္ႏိုင္ဟု အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား ခံစားရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တစ္ဦးတည္း ထိုသို႔ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမ်ားစုသည္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ႐ုန္းကန္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ “ထိုမွတစ္ပါး၊ ငါတို႔မတတ္ႏိုင္ေသာအရာမွာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မစေတာ္ မူ၏။ ငါတို႔သည္ ဆုေတာင္းသင့္သည္အတိုင္း အဘယ္ဆုကို ေတာင္းရမည္ဟုမသိၾက။ သို႔ရာတြင္ ငါတို႔ ဆုေတာင္းျခင္း အမႈကို ႏႈတ္မႁမြက္ႏိုင္ေသာ ညည္းတြားျခင္းအားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေစာင့္မေတာ္မူ၏။ စိတ္ႏွလံုးကို စစ္ေတာ္ မူေသာသူသည္လည္း ၀ိညာဥ္ေတာ္၏စိတ္သေဘာကို သိေတာ္မူ၏။ … ၀ိညာဥ္ေတာ္ သည္ သန္႔ရွင္းေသာသူတို႔၏ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကို ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ေစာင့္မေတာ္မူ၏” ဟူ၍ ရွင္ေပါလု ေရးသားထားသည္ (ေရာမ ၈း၂၆-၂၇)။

သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား အံ့ဖြယ္ပင္။ ကြန္ျပဴတာ ပ႐ုိဂရမ္ထက္ ပိုေကာင္းသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေတြးမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကို အဘဘုရား၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေအာင္ ဆက္သြယ္ေပးသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအဆင္ေျပ၏။ BILL CROWDER