“ငါးေဖာင္႐ိုး၊ ငပိန္တာ”၊ “တုတ္ေခ်ာင္းမ”ဟူ၍ ေခၚၿပီး ေကာင္ေလးမ်ားက ကၽြန္မကို အျမဲ ေႏွာင့္ယွက္တတ္သည္။ ကၽြန္မကလည္း “တုတ္နဲ႔ေက်ာက္တံုးေတြက အ႐ိုးက်ဳိးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ ေျပာစကားေတြကေတာ့ ငါ့ကို မနာေစပါဘူး”ဟု သူတို႔ႏွင့္အၿပိဳင္ ေရ႐ြတ္တံု႔ျပန္လိုက္သည္။ ထိုစဥ္က ကေလးတစ္ဦးျဖစ္ျငားလည္း ဤနာမည္ႀကီးဆို႐ိုးမွာ မမွန္ေၾကာင္း ကၽြန္မသိသည္။ ရံဖန္ရံခါ၌ တုတ္ႏွင့္ေက်ာက္တံုး တို႔ေၾကာင့္ရသည့္အနာထက္ မညႇာမတာ၊ မဆင္မျခင္ ေျပာစကားမ်ားက နက္႐ိႈင္း၍အခ်ိန္ၾကာသည့္တိုင္ မေပ်ာက္ ႏိုင္သည့္အနာအျဖစ္ ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္နာက်င္ေစ၏။

မဆင္မျခင္ထိုးႏွက္မႈစကားကို ဟႏၷ ေကာင္းေကာင္း သိသည္။ သူ႔ခင္ပြန္း ဧလကာနက သူ႔ကို ခ်စ္ျငားလည္း သူ႔မွာ သားသမီးမရွိပါ။ ဧလကာန၏ ဒုတိယဇနီး ေပနိႏၷမွာမူ သားသမီးမ်ားရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏တန္ဖိုးသည္ ကေလး ႐ွိျခင္းမရွိျခင္းအေပၚ မူတည္ေနသည့္ယဥ္ေက်းမႈ၌ ကေလးမရသည့္သူ႔ကို ေပနိႏၷက “ဆက္တိုက္ ရန္စ”သည့္အတြက္ ပိုနာက်င္ရသည္။ မ်က္ရည္က်ၿပီး အစာမစားႏိုင္ေတာ့သည့္အထိ ဟႏၷကို ေပနိႏၷက ထိုးႏွက္သည္ (၁ ရာ ၁း၆-၇)။

ထို႔အျပင္ “ဟႏၷ အဘယ္ေၾကာင့္ငိုသနည္း။… သားတစ္က်ိပ္ထက္ သင္၌ ငါ သာ၍ ေကာင္းသည္မဟုတ္ေလာ” ဟူသည့္ ဧလကာန၏ အေကာင္းဘက္မွျဖစ္ေသာ္လည္း မဆင္မျခင္ေျပာစကားက ဟႏၷၷကို နာက်င္ေစျပန္သည္ (း၈)။

ဟႏၷၷကဲ့သို႔ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ားစုလည္း နာက်င္ေစသည့္စကားမ်ားေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔ ေဒါသထြက္ရသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း မိမိတို႔၏နာက်င္ရမႈအတြက္ ႏႈတ္လွန္ ထိုးၿပီး တစ္ပါးသူကို နာက်င္ေစျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ခြန္အားႏွင့္ အနာၿငိမ္းျခင္းအတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သနားက႐ုဏာအရွင္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ေျပး၀င္ႏိုင္ပါသည္ (ဆာ ၂၇း၅၊ ၁၂-၁၄)။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်စ္ခင္စြာ ၾကင္နာစကား ဆိုကာ ေက်းဇူးျပဳျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၀မ္းေျမာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ALYSON KIEDA