ကားေနာက္ခန္းမွ သားက “ေဖေဖ ဘယ္ႏွနာရီရွိၿပီလဲ” ဟုေမးရာ “ငါးနာရီခြဲၿပီ”ဟု ျပန္ေျဖလိုက္သည္။ သူဘာျပန္ေျပာမည္ကို ကၽြန္ေတာ္ အေသအခ်ာသိၿပီးသား၊ “မဟုတ္ဘူး၊ ၅ နာရီ ၂၈ မိနစ္ပါ ေဖေဖ” ဟုျပန္ေျဖရင္း သူ႔မ်က္ႏွာေလး ၀င္းလက္သြားသည္။ အေဖအငိုက္မိသြားၿပီဟု ေတာက္ပသည့္သူ႔အျပံဳးက ေျပာေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ၀မ္းသာပါသည္။ သားသမီးမ်ားအေၾကာင္းကို သိျခင္း ေၾကာင့္ ခံစားရသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ဳိးပါ။ ၎ကို မည္သို႔ရယူ ရမည္ကို မိဘျဖစ္သူသာ နည္းလမ္းသိသည္။

ဂ႐ုစိုက္တတ္သည့္မိဘမ်ားနည္းတူ ကိုယ့္ကေလး အေၾကာင္းက္ို ကိုယ္သိသည္။ သူတို႔ကို အိပ္ရာမွႏိႈးသည့္အခါ မည္သို႔တံု႔ျပန္မည္၊ ေန႔လည္စာကို သူတို႔ဘာစားခ်င္သည္၊ သူတို႔၏ မေရတြက္ႏိုင္သည့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား၊ လိုအင္ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ အႀကိဳက္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္သိပါသည္။

ထိုသို႔အားလံုးသိေနေသာ္လည္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အတြင္းအျပင္ အူကလီစာပါမက်န္ အလံုးစံုကိုသိေသာ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ မည္သည့္ အခါမွ သူတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္ အျပည့္အ၀ သိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

သူ႔လူမ်ားကို သခင္ေယ႐ႈအကၽြမ္းတ၀င္သိရွိျခင္းကို ေယာ ၁ ၌ ျမင္ရသည္။ သခင္ေယ႐ႈကိုေတြ႕ရန္ ဖိလိပၸဳက တိုက္တြန္းသျဖင့္ သခင္ရွိရာသို႔ နာသေနလ ေရာက္လာရာ၊ သခင္က “လွည့္စားျခင္းအျပစ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ ဣသေရလလူစစ္ကို ၾကည့္ေလာ့”(း၄၇)ဟု ေျပာလိုက္သည္။ နာသေနလက “ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္သို႔ ေသာအားျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္ကို သိေတာ္မူသနည္း”ဟု တအံ့တၾသေမးရာ၊ သေဘၤာ သဖန္းပင္ေအာက္၌ သူရွိေနစဥ္ သူ႔ကို သခင္ျမင္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္ (း၄၈)။

အဘယ္ေၾကာင့္ ရွင္ေယ႐ႈက ဤအေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ကို ေျပာရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မသိနားမလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း နာသေနလကေတာ့ သိပံုေပၚသည္။ စိတ္ႏွလံုးတုန္လႈပ္လ်က္ “အရွင္ဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏” ဟု သူတု႔ံျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္ (း၄၉)။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး၊ အလံုးစံု၊ အျပည့္အ၀ သိရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လိုခ်င္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီကို ထိုသို႔သိပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူ႔ေနာက္ေတာ္လိုက္ ျဖစ္ရန္သာမက သူ၏ခ်စ္မိတ္ေဆြျဖစ္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္က အျပည့္အ၀ လက္ခံပါသည္ (ေယာ ၁၅း၁၅)။ ADAM HOLZ