ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသင္းေတာ္မွ လူေျခာက္ဦးရွိသည့္မိသားစုတစ္စု၏အိမ္ မီးေလာင္သြားသည္။ ဖခင္ႏွင့္သားျဖစ္သူတို႔ သက္ရွင္က်န္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖခင္ကို ေဆး႐ံုတင္ထားရၿပီး သူ႔ဇနီး(မိခင္)ႏွင့္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးတို႔ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ဤသို႔ေသာရင္နင့္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ထိုအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ လူေကာင္းမ်ား အေပၚ ၾကမၼာဆိုးမ်ား က်ေရာက္ရသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းေဟာင္းႀကီးကို ေမးၾကျပန္သည္။ ထိုေမးခြန္းအတြက္ အေျဖအသစ္ မရွိသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း မအံ့ၾသေတာ့ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း ၄၆ ခုေျမာက္ေသာဆာလံမွ ဆာလံဆရာေဖာ္ျပသည့္ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ခိုလံႈရာ ျဖစ္၍ ခြန္အားကိုေပးေတာ္မူ၏။ ေဘးေရာက္သည္ကာလ အထူးသျဖင့္ ကူမေတာ္မူေၾကာင္း ထင္႐ွားလ်က္႐ွိ၏” (း၁) ဟူသည့္ က်မ္းခ်က္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကားရေသာ၊ ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့က်င့္ရေသာ၊ ထပ္တလဲလဲ ဖက္ယမ္းရေသာ သမၼာတရားျဖစ္သည္။ အပိုဒ္ ငယ္ ၂-၃ ၌ ေဖာ္ျပသည့္အေျခအေနမွာ ၀႐ုန္းသုန္းကားပင္။ ကမာၻႀကီးႏွင့္ ေတာင္မ်ားေရြ႕သြားၿပီး ပင္လယ္လိႈင္းတံပိုးတို႔ ျပင္းထန္စြာ ထႂကြေနသည္။ မုန္တိုင္းထန္သည့္အေျခအေနထဲေရာက္ေနပံု သ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္က ေတြးၾကည့္လွ်င္ ဖိမ့္ဖိမ့္တုန္ေအာင္ ေၾကာက္စရာပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေသလုေျမာပါး ေရာဂါေ၀ဒနာကို ႀကိတ္မွိတ္ခံစားရျခင္း၊ ေငြေၾကးၾကပ္တည္းခ်ိန္တြင္ စြန္႔ခြာခံရျခင္း၊ ခ်စ္ရသူကိုဆံုး႐ံႈးရ၍နာက်င္ကာ ထိတ္လန္႔ရျခင္း စသည္ျဖင့္ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးထဲသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမွန္က်ေရာက္ၾကသည္။

ဒုကၡျပႆနာတို႔ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းက ဘုရားသခင္ မတည္႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ ေသြးေဆာင္ခံရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ သမၼာတရားက ထိုသို႔ေသာအယူအဆကို ဆန္႔က်င္လ်က္၊ “ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတို႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ၏။ … ယာကုပ္၏ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏”(း၇၊ ၁၁)ဟုဆိုထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေျခအေနမွာ မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သည့္အခါ ဘုရားသခင္တည္ရွိၿပီး ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ခ်စ္ၾကင္နာျခင္း၊ ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္ျခင္းစသည့္ ကိုယ္ေတာ္၏ ျဖစ္တည္ျခင္း ဂုဏ္ေတာ္၌ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ARTHUR JACKSON