အထူးသျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို အေစခံရန္ ဘုရားသခင္က လမ္းဖြင့္ေပးသည္ဟု ခံစားရ ခ်ိန္တြင္ “ခြင့္မျပဳပါ” သို႔မဟုတ္ “အခုမဟုတ္ေသးပါ” ဟု အေျပာခံရလွ်င္ အလြန္ခံရခက္ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အမႈေတာ္လုပ္ငန္း အေစာပိုင္းတြင္ လုပ္ရမည့္အလုပ္ႏွစ္ခုသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသင္းေတာ္၏လိုအပ္မႈႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအလုပ္ႏွစ္ခုလံုးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းပိတ္ေန သည္။ ထိုစိတ္မေကာင္းစရာအျဖစ္ကို ၾကံဳရၿပီးေနာက္တြင္ အျခားအခြင့္အေရးတစ္ခုေပၚလာၿပီး ကၽြန္ေတာ္အေ႐ြးခံခဲ့ရ သည္။ ထိုသာသနာလုပ္ငန္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏အသက္တာကို လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ ၁၃ ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရပါသည္။

တမန္ေတာ္ဝတၳဳအခန္းႀကီး ၁၆ တြင္ ဘုရားရွင္က ရွင္ေပါလုႏွင့္ သူ၏အဖြဲ႔တို႔အား ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ျပန္လည္ လမ္းၫႊန္ခဲ့သည္။ ပထမအေနျဖင့္ သူတို႔အား “သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အာ႐ွိျပည္၌ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို မေဟာေစျခင္းငွာ တားျမစ္ေတာ္မူသည္” (း၆)။ ထိုေနာက္ “မုသိျပည္သို႔ေရာက္၍ ဗိသုန္ျပည္သို႔သြားမည္ျပဳၾကစဥ္ ဝိညာဥ္ေတာ္ သည္ အခြင့္ေပးေတာ္မမူပါ” (း၇)။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အလုပ္ႏွင့္ သူ႔အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္သူမ်ား မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တစ္ဘက္တြင္ ေသခ်ာစြာ စီမံေဆာင္႐ြက္
ေနသည္ကို သူတို႔မသိၾကပါ။ ယခင္ခ်မွတ္ၿပီးသား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဘုရားသခင္က မလုပ္ရဟု ခြင့္မျပဳဘဲဟန္႔တားျခင္းသည္ သူ႔တို႔အား အမိန္႔နာခံရန္ အေနအထား၌႐ွိေစၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏ဦးေဆာင္မႈအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ႐ွိေစရန္ ျဖစ္သည္ (ငယ္ ၉-၁၀)။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပထမေရးဆြဲထားသည့္ အၾကံအစည္ကို လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈး ရပါက မည္သူ ဝမ္းမနည္းဘဲေနမည္နည္း။ ရရန္ေသခ်ာလ်က္ အလုပ္မရလွ်င္၊ အခြင့္ေကာင္းကို မရလွ်င္၊ ရာထူးတိုးအေျပာင္းအလဲက ကဖ်က္ယဖ်က္ျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အလြန္စိတ္ထိခိုက္ နာက်င္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအရာမ်ားသည္ ခဏတာမွ် ေသာ ေလးပင္ေသာ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေပးေသာ္လည္း ဘုရား႐ွင္၏က႐ုဏာေတာ္အားျဖင့္ သူ၏အလိုေတာ္အတိုင္းျဖစ္ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လမ္းလႊဲ ေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ARTHUR JACKSON