ကၽြန္မ၏ကေလးမ်ားသည္ စိတ္လႈပ္႐ွားေနၾကေသာ္လည္း ကၽြန္မကေတာ့ ရတက္ မေအးျဖစ္ေနသည္။ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာေရကန္ထဲ႐ွိ ငါးမန္း၏ေက်ာကို ပြတ္သပ္၍ ရေသာ ငါးျပတိုက္သို႔ ေက်ာင္းအားရက္အတြင္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ သူမ်ား လက္ေခ်ာင္းေတြကို တစ္ခါမွ်မကိုက္ဘူးလားဟု ကၽြန္မက ေစာင့္ေရွာက္သူ တာဝန္ခံအားေမးၾကည့္ရာ ထိုငါးမန္းေတြကို အခုေလးတင္ ဝလင္စြာ အစာေကၽြးထားသည္သာမက ပိုပိုသာသာပင္ ေကၽြးထား ေၾကာင္း ေစာင့္ေရွာက္သူတာဝန္ခံက ျပန္ေျဖသည္။ သူတို႔သည္ မဆာေသာေၾကာင့္ လူေတြကိုလည္း မကိုက္ပါ။

ထိုကဲ့သို႔ ငါးမန္း၏ေက်ာကိုပြတ္သပ္ျခင္းကို ျမင္ရေသာအခါ သုတၱံက်မ္းတြင္ေဖၚျပေသာ “စား၍ဝေသာသူသည္ ပ်ားလပို႔ကိုပင္ျငင္းပယ္လိမ့္မည္။ မြတ္သိပ္ေသာ သူမူကား ခါးေသာအရာကုိ ခ်ိဳသည္ဟု ထင္တတ္၏” (သု ၂၇း၇) ဟူေသာ သင္ခန္းစာကို နားလည္ေစပါသည္။ ဆာငတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ခႏၶာအတြင္း ဟာလာဟင္းလင္းျဖစ္ျခင္းသည္ ကၽြန္မတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ကို က်ဆင္းေစသည္။ အျခားသူမ်ားအေပၚ ရန္လိုစိတ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပည့္ဝေအာင္ ျဖည့္တင္းေပးထား ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာကို ေျပလည္စြာ ေျဖ႐ွင္းႏုိင္ေၾကာင္း အထင္အ႐ွား ေဖာ္ျပလ်က္႐ွိသည္။

မိမိ ခံတြင္းေတြ႔ႏွစ္သက္သည့္အရာအေပၚ စိတ္အလိုလိုက္ အသက္႐ွင္မႈထက္ သာလြန္ေသာ အသက္႐ွင္မႈကို ဘုရားသခင္အလို႐ွိသည္။ ကၽြန္မတို႔အတြင္း၌ သခင္ေယရႈ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ျဖည့္ထားရန္ ကိုယ္ေတာ္အလိုရွိသည္။ သို႔မွသာ ကၽြန္မတို႔ ျပဳေလရာတိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္ေပးထားေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္။ အကန္႔အသတ္မရွိ ခ်စ္ျခင္းခံရသည္ဟူေသာအသိက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈကိုေပးသည္။ ဘ၀၏ “အခ်ိဳၿမိန္ဆံုး” ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ စသည့္အရာမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ဆြတ္ခူး ႏိုင္ေစလိမ့္မည္။

သခင္ေယရႈႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႔ျခင္းသည္သာလွ်င္ ကၽြန္မတို႔အား စစ္မွန္ေသာ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ေပးသည္။ ကၽြန္မတို႔သည္ “… ဘုရားသခင္၏ျပည့္စံုေတာ္မူျခင္း ရွိသမွ်ႏွင့္အညီ ျပည့္စံုၾကပါမည္အေၾကာင္း” (ဧ ၃း၁၉) ကၽြန္မတို႔အက်ိဳးႏွင့္ အျခားသူမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကိုယ္ေတာ္၏အံ့ၾသဘြယ္ေမတၱာကို အမိအရ ဖမ္းဆုတ္ၾကပါစို႔။ JENNIFER BENSON SCHULDT