“သစ္ပင္တစ္ပင္လံုး၏ အစိမ္းေရာင္အဆင္းကို မံႈဝါးဝါးျမင္ရတာထက္ သစ္႐ြက္တစ္႐ြက္ ခ်င္းစီကို ျမင္ရတာက ပို၍အံ့ၾသစရာေကာင္းတယ္” ဟု ကၽြန္မအေဖက ေျပာပါသည္။ ဒီထက္မွန္သည့္စကားမရွိေတာ့ပါ။ ကၽြန္မသည္ ထုိအခ်ိန္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္ သာရွိၿပီး မ်က္မွန္အသစ္တပ္ဆင္ရန္ကိုလည္း စိတ္မ၀င္စားပါ။ သို႔ေသာ္ ဘယ္အရာကို ၾကည့္ၾကည့္ မႈံဝါးေနေသာ ကၽြန္မအျမင္အားလံုးကို မ်က္မွန္သစ္က ေျပာင္းလဲလွပေစသည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာသည့္အခါ သစ္ပင္မ်ား ကို မ်က္မွန္မတပ္ဘဲ ၾကည့္သကဲ့သို႔ က်မ္းစာအုပ္ကို ၾကည့္သျဖင့္ ျမင္သင့္သေလာက္မျမင္ရပါ။ သို႔ေသာ္ အေသးစိတ္ ေလ့လာပါက ၿငီးေငြ႔စရာေကာင္းေသာ က်မ္္းပိုဒ္ မ်ားသည္ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္လာသည္။

ကၽြန္မ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းကို ဖတ္သည့္အခါ ပို၍ သိသာသည္။ ဣသေရလလူတို႔အၾကား ဘုရားသခင္ ယာယီ က်ိန္း၀ပ္မည့္ တဲေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ အလြန္မွ စိတ္ေနာက္က်ိ ၿငီးေငြ႔စရာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခန္းႀကီး ၂၅ အဆံုးတြင္ မီးခံုျပဳလုပ္ရန္ ဘုရားသခင္၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ဖတ္သည့္အခါ ကၽြန္မေခတၱရပ္လိုက္သည္။ မီးခံုကိုလည္း “ေရႊစင္” ႏွင့္ျပဳလုပ္ၿပီး မီးခံုတိုင္ အစ႐ွိေသာ အလက္မ်ား၊ ခြက္မ်ား၊ ဘူးသီးမ်ား၊ ၾကာပြင့္မ်ားတို႔ကို တစ္စပ္တည္း ထုရပါသည္ (း၃၁)။ ခြက္မ်ားကိုလည္း ဗာတံသီးႏွင့္ ပံုတူေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါသည္ (း၃၄)။

ဗာတံပင္၏အလွက အသက္႐ွဴမွားေလာက္သည္။ ဘုရားသခင္က ထိုသဘာဝအလွရွိသည့္အတုိင္းသူ၏တဲေတာ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းဆင္ယင္ထားပါသည္။

ရွင္ေပါလုက “ဘုရားသခင္၏ ထာဝရတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ထာဝရအျဖစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏အရာတို႔သည္ ကမာၻတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ရွိၾက၏” (ေရာ ၁း၂၀)ဟုေရးသားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏တင့္တယ္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႔လိုလွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္ေတာ္ ဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်မ္းစာအုပ္ထဲ၌ပါေသာ စိတ္ဝင္စားစရာ မေကာင္းသည့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို မ်က္မွန္အသစ္မွတဆင့္ ၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ JULIE SCHWAB