ဘာလုပ္ရမည္ကိုို ေသာမတ္သိသည္။ သူသည္ အိႏၵိယရွိ ဆင္းရဲေသာမိသားစုမွ ေမြးဖြားခဲ႔ကာ အေမရိကန္မိဘမ်ား၏ ေမြးစားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အိႏၵိယသို႔ အလည္အပတ္ ျပန္လာသည့္ခရီးတြင္ ဇာတိၿမိဳ႕႐ွိ ကေလးမ်ား၏လိုအပ္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီး ကူညီ ရမည္ကို သူသိသည္။ သို႔ႏွင့္ အေမရိကန္သို႔ ျပန္သြားၿပီး ပညာေရးကို ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ သင္ယူမည္၊ ၿပီးေနာက္ ပိုက္ဆံစုေဆာင္းၿပီး အနာဂတ္တြင္ ျပန္လာရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္၊

ထိုေနာက္ ရွင္ယာကုပ္ ၂း၁၄-၁၈ မွ ‘‘တစ္စုံ တစ္ေယာက္ေသာသူက ငါသည္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိ၏ဟု ေျပာလ်က္၊ အက်င့္ကို မက်င့္ဘဲေနလွ်င္ အဘယ္အက်ိဳး ရွိသနည္း’’ ဟူသည့္က်မ္းပိုဒ္ကို ဖတ္႐ႈမိၿပီးေနာက္ ‘‘အေမ၊ သမီးဗိုက္ဆာတယ္’’ ဟု သူ႔ဇာတိႏိုင္ငံမွ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦး သူ႔မိခင္ထံ ေအာ္ဟစ္ငိုေႂကြးသံကို ေသာမတ္ၾကားေယာင္ရင္း သူငယ္စဥ္က အလြန္အမင္း ဆာေလာင္ သျဖင့္ အမႈိက္ပုံးတြင္ စားစရာရွာေဖြခဲ့သည့္အခ်ိန္ကို ျပန္လည္သတိရမိၿပီး ကူညီရန္အေရး ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေသာမတ္ မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ‘‘ယခုပင္ အစျပဳရန္’’ သူဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သူ႔အား ေစခိုင္းသည့္အရာကို သိၿပီး မျငင္းခဲ့သူတစ္ဦးေၾကာင့္ ယေန႔တြင္ ကေလးမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေကြၽးေမြး၍ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို သြန္သင္လ်က္ အတန္းပညာကိုပါ သင္ၾကားေပးသည့္ မိဘမဲ့ေဂဟာတစ္ခုကို ကေလး အေယာက္ ၅၀ ျဖင့္ အစျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

႐ွင္ယာကုပ္၏သတင္းစကားက ကြၽန္ုပ္တို႔ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းက ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္ဆံခြင့္ မိတ္သဟာယ၊ ႂကြယ္ဝေသာ အသက္တာႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း စသည့္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္ေနသူမ်ားကို ကြၽန္ုပ္တို႔ မကူညီပါလွ်င္ အျခားမည္သူ႔ကို ကူညီမည္နည္း။ အဘယ္အက်ိဳးရွိမည္နည္း။ ‘‘သမီးဗိုက္ဆာတယ္’’ ဟူသည့္ ငိုေႂကြးသံကို သင္ၾကားပါသလား။ DAVE BRANON